główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony

W Y K A Z
zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm/, Uchwały Nr 48/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Janów, Uchwały Nr 34/VIII/19 Rady Gminy Janów dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Zagórze nr 3/1 gm. Janów z Panią Karoliną Nowak oraz Zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem nieruchomości położonej w obrębie Zagórze, stanowiącej własność Gminy Janów.

Wójt Gminy Janów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości:

1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów teren oznaczony jest symbolem MM, co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowo – mieszanej. Zawarcie umowy najmu.

2. Opis nieruchomości:

w skład przedmiotu najmu wchodzą:
- działka o numerze ewidencyjnym 314/27 k.m. 4 o pow. 0,0233 ha wraz z budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 64,54 m², składający się z: kuchni, pokoju, przedpokoju, facjatki, znajdujący się w budynku nr 3/1 w obrębie Zagórze, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr CZ1C/00154496/9.
- działka o numerze ewidencyjnym 314/21 k.m. 4 o pow. 0,0176 ha wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni użytkowej 16 m², położona w obrębie Zagórze, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr CZ1C/00154496/9. Wyposażenie lokalu mieszkalnego: sieć wodociągowa, energia elektryczna.

3. Cena stawki czynszu najmu miesięcznie wynosi 290,00 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych):
- za budynek mieszkalny 3,50 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej tj. 64,54 m2 x 3,50 zł. = 225,90 zł.
- za działkę nr 314/27 – 0,10 zł. za 1 m2 tj. 233 m2 x 0,10 zł. = 23,30 zł.
- za pomieszczenie gospodarcze 2,00 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej tj. 16 m2 x 2,00 zł. = 32,00 zł. - - za działkę nr 314/21 – 0,05 zł. za 1 m2 tj. 176 m2 x 0,05 zł. = 8,80 zł.
a) Czynsz podlega zapłacie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na konto Gminy Janów Numer 06859100070330092502280008 w Krakowskim Banku Spółdzielczym/ Filia Janów
b) Stawka czynszu będzie waloryzowana raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości:

kontynuacja umowy najmu.

5. Najemca ma prawo dokonywania ulepszeń na własny koszt po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janów, ul. Częstochowska 1.
Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, w sołectwie Zagórze oraz zamieszcza na stronie internetowej Gminy Janów www.janow.pl

Janów, dn. 12 kwietnia 2019 r.

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Wykaz z dnia 21 maja 2020 nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz z 6 maja 2020 r. na dzierżawę i najem nieruchomości do zarządzenia nr 279/2020.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów, Piasek, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw
Wykaz z 6 maja 2020 r. na dzierżawę nieruchomości do zarządzenia nr 280/2020.
Wykaz na dzierżawę cz. działki 910-6 w Złotym Potoku do zarządzenia nr 280/2020 z dnia 06.05.2020
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 18.03.2020
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw, Piasek
Rok 2019
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Apolonka, Janów, Lipnik, Piasek, Siedlec, Teodorów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 28.10.2019 r.
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 25.09.2019 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Pabianice, Piasek
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do użyczenia - wykaz z dnia 25.09.2019 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Apolonka, Janów, Teodorów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 12 października 2019 roku do 11 października 2029 roku
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy na okres od 25 sierpnia 2019 roku do 22 maja 2022 roku
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 25.07.2019
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 1.07.2019
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Złoty Potok, Żuraw, Piasek.
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 6.06.2019
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Janów
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 7.05.2019
głoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Pabianice, Piasek, Janów, Żuraw,
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 23.04.2019
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Pabianice, Janów
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 06.03.2019
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - Złoty Potok cz. dz. 1269/1 oraz cz. dz. 1270
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Pabianice, Janów,
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Żuraw, Złoty Potok, Piasek
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 13.08.2018
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Apolonka, Bystrzanowice, Lipnik, Pabianice, Janów
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do najmu - Złoty Potok
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na przetargi ustne na najem nieruchomości (lokal przy Placu Grunwaldzkim 9)
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 29.05.2018
Wykaz nieruchomości - lokalu będącego własnością Gminy Janów przeznaczonego do najmu na okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2021 roku.
Wykaz nieruchomości będących własnością/we władaniu Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy na okres od 14.05.2018 r. do 31.12.2020 r.
Wójt Gminy Janów ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Siedlec, Żuraw, Złoty Potok, Piasek.
Wykaz nieruchomości - powierzchni użytkowej w budynku Urzędu Gminy Janów będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 01.03.2018 roku do 30.11.2020 roku.