główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje o o wyborze najkorzystniejszej oferty

Janów, dn. 10 kwietnia 2019 r.

BK-II.271.2.10.2019

 

Biuletyn Informacji Publicznej/Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i budowę kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek.”

Gmina Janów, 42-253 Janów ul. Częstochowska 1, woj. śląskie, 343278048 e-mail: gmina@janow.pl uprzejmie informuję:

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

„HYDROMEX PLUS SP. Z O.O." SP.K.
ul. Dobrzyńska 151/153
42-200 CZĘSTOCHOWA

Cena oferty brutto: 2 954 460,00 zł, doświadczenie projektanta – 5 projektów, długość okresu gwarancji 60 miesięcy.

Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami i ich wagami.

 

W postępowaniu przetargowym złożono: 6 oferty z czego odrzucono 0 ofert i wykluczono 0 wykonawców.

 

 

 Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium cena

Ilość pkt w kryterium Doświadczenie projektanta

Ilość pkt w kryterium okres gwarancji

Łączna ilość pkt

6

„HYDROMEX PLUS”
Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Ul. Dobrzańska 151/153
42 – 200 Częstochowa

59,63

 

2

38

298,89

3

ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa

60,00

 

1,5

38

298,50

5

ZTHU Stanisław Krupiński

ul. Wesoła 13
42 – 263 Wrzosowa

52,09

1,5

38

274,77

1

SANTEX Kazimierz Czapka ul. Wspólna 13B, 39-120 Sędziszów Małopolski

50,49

2

38

271,47

2

P.P.H.U. INSTAL-BUDOTECH Jan Gorol

ul. Częstochowska 38c, 42-287 Kamienica

45,47

0,5

38

251,91

4

INSTAL-GROCH Rafał Grochowski ul. Szkolna 3, 28-131 Solec Zdrój

41,28

2

38

243,84

 

Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik

artykuł nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Janów, dn. 17 kwietnia 2019 r.

BK.II.271.2.6.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w dniu 17.04.2019 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Zaprojektowanie i budowę kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek.”

Zamawiający przeznaczył w budżecie gminy na w/w zadanie kwotę – 3 000 000,00 zł

Lp.

Nazwa
i adres firmy

Cena brutto

Doświadczenie projektanta

Okres 
gwarancji

1.

SANTEX Kazimierz Czapka
ul. Wspólna 13B, 39-120 Sędziszów Małopolski

3 489 510,00 zł

5 projektów

60 miesięcy

2.

P.P.H.U. INSTAL-BUDOTECH Jan Gorol

ul. Częstochowska 38c, 42-287 Kamienica

3 874 500,00 zł

2 projekty

60 miesięcy

3.

ECO-TEAM
Sp. z o.o. Sp. K

Ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa

2 936 157,60 zł

4 projekty

60 miesięcy

4.

INSTAL-GROCH
Rafał Grochowski
ul. Szkolna 3,
28-131 Solec Zdrój

4 267 380,00 zł

5 projektów

60 miesięcy

5.

ZTHU
Stanisław Krupiński

ul. Wesoła 13
42 – 263 Wrzosowa

3 382 033,66 zł

5 projektów

60 miesięcy

6.

„HYDROMEX PLUS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa

Ul. Dobrzańska 151/153
42-200 Częstochowa

2 954 460,00 zł

5 projektów

60 miesięcy

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności  – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik

artykuł nr 3

Odpowiedzi na zapytania

Janów, dn. 8 kwietnia 2019 r.

BK-II.271.2.5.2019

 

Do przetargu na „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek” wpłynęły następujące zapytania:

Pyt. 1

W czyjej gestii będzie uzyskanie uzgodnienia lokalizacji trasy kanalizacji w pasie drogi powiatowej, Inwestora czy Wykonawcy?

Odp.: 1

Uzyskanie uzgodnienia lokalizacji trasy kanalizacji w pasie drogi powiatowej leży w gestii Wykonawcy.

Pyt. 2

Czy na dzień dzisiejszy, Zamawiający jest w stanie określić dalszy tok postępowania w przypadku kiedy decyzja na lokalizację trasy kanalizacji w pasie drogi powiatowej, wydana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, będzie negatywna z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy?

Odp.: 2

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest także zaprojektowanie kanalizacji oraz ryczałtowe wynagrodzenie, jest to ryzyko Wykonawcy i do jego obowiązków będzie należało uzgodnienie ewentualnej zmiany lokalizacji trasy kanalizacji.

Pyt. 3

Czy Zamawiający jest w stanie podać chociaż orientacyjny zakres i sposób odtworzenia nawierzchni i konstrukcji drogi powiatowej i gminnych o nawierzchni bitumicznej?

Odp. 3

Zgodnie z wstępnymi ustaleniami z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie należy zdemontować i odtworzyć około 3520 m2 nawierzchni asfaltowej (asfalt o łącznej grubości 11cm, podbudowa betonowa o grubości 7cm oraz podbudowa z kruszywa o grubości 20 cm). Powierzchnia 3520 m2 uwzględnia również odcinki w drodze gminnej. Dodatkowo należy zabezpieczyć przepust kanalizacji drogowej pod drogą (w przypadku uszkodzenia odtworzyć go) oraz wykonać około 230m2 nawierzchni z tłucznia o grubości po zagęszczeniu - 10 cm,

Pyt. 4

Czy Zamawiający na dzień dzisiejszy dysponuje lub będzie dysponował na cele budowlane działkami określonymi w PFU jako nr: 3-386, 14-320, 14-276, a jeżeli nie, to czy Zamawiający może udzielić informacji, czyją własnością są w/w działki, będące lokalizacją trasy kanału sanitarnego, pompowni P3 oraz rurociągu tłocznego?

Odp. 4

Zamawiający dysponuje na dzień dzisiejszy działkami na cele budowlane określonymi w PFU jako nr 3-386, 14-276. Natomiast działka nr 14-320 została błędnie wskazana, nie obejmuje zakresu opracowania.

Pyt. 5

Po dokonaniu wizji w terenie, wg informacji otrzymanej od mieszkańców, na obszarze objętym inwestycją występują grunty skaliste (wapienie). Czy Zamawiający jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji na temat warunków gruntowo-wodnych występujących na terenie objętym postępowaniem?

Odp.: 5

Tak. W załączeniu Opinia Geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego pod projektowaną kanalizację sanitarną na odcinku Zagórze, Czepurka, Lusławice. Z uwagi na zmienne warunki gruntowe, ryzyko w tym zakresie ponosi Wykonawca.

Odp. 6

Po czyjej stronie będzie poniesienie ewentualnej opłaty administracyjnej za wycinkę drzew, które mogą ewentualnie kolidować z trasą inwestycji?

Odp.: 6

Jeżeli taka sytuacja wystąpi to ryzyko to leży po stronie Wykonawcy.

Pyt. 7

Prosimy o potwierdzenie, że przewody tłoczne dobrane w PFU uwzględniają ilości ścieków zarówno z miejscowości Czepurka jak i Zagórze i Lusławice.

Odp.: 7

Tak. Przewody tłoczne uwzględniają ilość ścieków z miejscowości Czepurka, Zagórze i Lusławice

Pyt. 8

Jeżeli przewody tłoczne dobrane w PFU nie uwzględniają ilości ścieków z miejscowości Zagórze i Lusławice prosimy o potwierdzenie czy mają być uwzględnione, a jeżeli tak, prosimy o podanie ile domów przewidzianych będzie do podłączenia do projektowanych rurociągów kanalizacyjnych, aby można było sprawdzić poprawność ich doboru.

Odp.: 8

Przewody tłoczne uwzględniają ilość ścieków z miejscowości Czepurka, Zagórze i Lusławice

Pyt. 9

Jeżeli zgodnie z zapisem w PFU projektowane przepompownie ścieków mają uwzględniać ilości ścieków z miejscowości Czepurka, Zagórze i Lusławice, prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zagórze i Lusławice lub o informację ile domów przewidzianych jest do podłączenia do kanalizacji sanitarnej w tych miejscowościach, aby wszyscy wykonawcy mogli oprzeć się na tych samych założeniach przy doborze pomp w przepompowniach ścieków.

Odp.: 9

Czepurka - założono podłączenie 50 posesji, Zagórze - 45 posesji, Lusławice - 40 posesji. Założona ilość ścieków dopływająca do pompowni P3 - 1,5 l/s, P2 - 1,32 l/s. Przyjęte wartości posiadają rezerwę uwzględniającą możliwość podłączenia większej ilości posesji
z trzech miejscowości,

Pyt. 10

 Prosimy o potwierdzenie, że odtworzenie nawierzchni asfaltowej w drogach gminnych przewidziane jest tylko po śladzie wykonywanej kanalizacji sanitarnej, a nie na całej szerokości jezdni.

Odp.: 10

Odtworzenie nawierzchni w drogach gminnych przewidziano po śladzie kanalizacji

Pyt. 11

W udostępnionej specyfikacji technicznej Zamawiający podaje, że w ramach odtworzenia nawierzchni asfaltowej w drodze powiatowej należy wykonać podbudowę betonową o grubości 7 cm na powierzchni 3520 m2, natomiast w przedmiarze robót przyjęto wykonanie podbudowy o grubości 17 cm na powierzchni 3395,9 m2. Prosimy o potwierdzenie jakiej grubości ma być podbudowa i na jakiej powierzchni, aby wszyscy wykonawcy mogli dokonać wyceny w oparciu o takie same założenia.

Odp.: 11

W przedmiarze uwzględniono 7 cm (poz. 50 i 55 są wartościami minusowymi). Powierzchnia 3520 m2 uwzględnia również odcinki w drodze gminnej. UWAGA: przyjęte wartości (zarówno powierzchnie jak i grubości warstw drogi) należy traktować jako szacunkowe. Dokładne określenie ilości odtworzonej nawierzchni będzie wynikało z przyjętej przez projektanta trasy kanalizacji sanitarnej oraz uzgodnień projektu budowlanego i wykonawczego z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie.

Pyt. 12

W udostępnionym przedmiarze robót  przyjęto odtworzenie nawierzchni asfaltowej w drodze  powiatowej częściowo na całej szerokości drogi, a częściowo tylko na połowie drogi.

Z doświadczenia wiemy, że w przypadku prowadzenia robót kanalizacyjnych w jezdni drogi powiatowej, zarządca drogi wymaga odtworzenia warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni.

Dlatego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada informację, że Powiatowy Zarząd Dróg nie będzie wymagał odtworzenia warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni lub o zmianę przedmiaru robót.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania, aby wszyscy oferenci mieli te same podstawy do wyceny, co umożliwi porównywalność ofert.

Odp.: 12

Zgodnie z przeprowadzonymi rozmowami w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie przyjęto zasadę że przy prowadzeniu kanalizacji w poboczu odtworzenie wymaga połowa drogi (jeden pas), w przypadku prowadzenia w pasie drogowym odtworzenie należy wykonać na całej drodze. Powyższe ustalenia należy traktować jako wstępne. UWAGA: Dokładne określenie wielkości odtworzeń będzie wynikało z przyjętej przez projektanta trasy kanalizacji sanitarnej oraz uzgodnień projektu budowlanego i wykonawczego z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie.

 

Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik

 

obrazek
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540063891-N-2019 z dnia 02-04-2019 r.

Janów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 528652-N-2019
Data: 22/03/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Janów, Krajowy numer identyfikacyjny 15139794800000, ul. Częstochowska  1, 42-253  Janów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343278048, e-mail gmina@janow.pl, faks +48343278081.
Adres strony internetowej (url): www.janow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
Tak Informacja na temat wadium Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złoty) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 08.04.2019 r. do godz. 9.30. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy w Niegowie Oddział w Janowie nr 49 8591 0007 0330 0925 0228 0010 do chwili upływu terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 16, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złoty) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17.04.2019 r. do godz. 9.30. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy w Niegowie Oddział w Janowie nr 49 8591 0007 0330 0925 0228 0010 do chwili upływu terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 16, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-04-08, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-04-17, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

 

Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik

artykuł nr 5

Zmiana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Janów, dn. 2 kwiecień 2019 r.

BK-II.271.2.2.2019

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej zmiany treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek” w zakresie:

1. Terminu złożenia wadium określonego w punkcie 8. SIWZ, gdzie

dotychczasowy zapis o treści:

8. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złoty)

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 08.04.2019r. do godz. 9.30. (...)

zmienia się na następujący:

8. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złoty)

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17.04.2019r. do godz. 9.30. (...)

 

2. Terminu składania i otwarcia ofert określonego w punkcie 11. SIWZ, gdzie

dotychczasowy zapis o treści:

11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie do dnia 08.04.2019r. do godziny 9.30 na adres siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1,42-253 Janów pok. Nr 1 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 4.

zmienia się na następujący:

11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie do dnia 17.04.2019r. do godziny 9.30 na adres siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1,42-253 Janów pok. Nr 1 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 4.

 

Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, w ramach projektu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Rok 2019
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1 250.000,00 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN), przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisj
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2019/2020"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część 1: ul. Narcyzowej w Janowie, Część 2: ul. Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Krokusowej oraz Konwaliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Żurawiu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Rok 2018
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowice"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część I ul. Tulipanowa w Janowie, Część II ul. Różana w Janowie"