główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Janów, dn. 20.07.2018 r.

BK.II.271.6.15.2018

Biuletyn Informacji Publicznej/
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu.”

Gmina Janów, 42-253 Janów ul. Częstochowska 1, woj. śląskie, 343278048 e-mail: gmina@janow.pl uprzejmie informuję:

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Firma Usługowa ''MELKOP" Henryk Basiński ul. Spokojna 53, Baby, 42-282 Kruszyna

Cena oferty brutto: 233 817,96 zł, długość okresu gwarancji 60 miesięcy.

Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami i ich wagami.

W postępowaniu przetargowym złożono: 4 oferty z czego odrzucono 0 ofert i wykluczono 0 wykonawców.

 

 Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium cena

Ilość pkt w kryterium okres gwarancji

Łączna ilość pkt

3

Firma Usługowa

''MELKOP" Henryk Basiński

ul. Spokojna 53, Baby,

42-282 Kruszyna

180,00

120,00

300,00

2

KERIM s.c.
Mirosław Omieciński,
Wojciech Omieciński
Wola Czarnyska 19
98-105 Wodzierady

150,27

120,00

270,27

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „EKOBUD” Ganczarski, Wianecki, Marzec Spółka Jawna
ul. Konarskiego 1,
41 – 947 Piekary Śląskie

145,53

120,00

265,53

1

TEL – BRUK
Radosław Telenga
ul. Czartoryskiego 13/57
42 – 202 Częstochowa

107,97

120,00

227,97

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

artykuł nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Janów, dnia 21 czerwca 2018.

BK.II.271.6.4.2018 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w dniu 21.06.2018 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu.”

Zamawiający przeznaczył w budżecie gminy na w/w zadanie kwotę – 300 000,00 zł

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Okres gwarancji

1

Firma Usługowa „MELKOP” Henryk Basiński
Baby ul. Spokojna 53
42 – 282 Kruszyna

233 817,96 zł

60 miesięcy

2

KERIM s.c.
Mirosław Omieciński,
Wojciech Omieciński
Wola Czarnyska 19
98-105 Wodzierady

280 049,35 zł

60 miesięcy

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „EKOBUD” Ganczarski, Wianecki, Marzec Spółka Jawna
ul. Konarskiego 1,
41 – 947 Piekary Śląskie

289 197,08 zł

60 miesięcy

4

TEL – BRUK
Radosław Telenga
ul. Czartoryskiego 13/57
42 – 202 Częstochowa

389 770,64 zł

60 miesięcy

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności  –  zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

artykuł nr 3

Odpowiedz na zapytania

Janów, dn. 15.06.2018r.

BK.II.271.6.3.2018

 

Do przetargu na  „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu.” wpłynęły następujące zapytania:

 

Pyt. 1

Rozdział 4 przedmiaru „Ścieżki rekreacyjne”. W przedmiarze przyjęto podbudowę z kruszywa kamiennego gr. 10 cm oraz nawierzchnię tłuczniową gr. 7cm. Zgodnie z opisem technicznym podbudowa powinna mieć gr. 15 cm, a nawierzchnia 8 cm. Proszę o wprowadzenie korekty do przedmiaru lub potwierdzenie, że grubości ujęte w przedmiarze są poprawne.

Odp.: Grubości ujęte w przedmiarach są prawidłowe

 

Pyt.: 2

Rozdział 5 przedmiaru „Zjazd tłuczniowy”. Grubości poszczególnych warstw zjazdu ujęte w przedmiarze (podbudowa – 25 cm, nawierzchnia tłuczniowa – 10 cm) są niezgodne z grubościami wykazanymi w opisie technicznym (podbudowa – 30 cm, nawierzchnia tłuczniowa – 8 cm). Proszę o skorygowanie przedmiaru lub potwierdzenie, że grubości ujęte w przedmiarze są poprawne.

Odp.: Poprawne grubości warstw: Nawierzchnia 8 cm, podbudowa 25 cm. W załączeniu skorygowany przedmiar robót.

Pyt. 3

Rozdział 6 przedmiaru „Altana”. Przedmiar nie uwzględnia wykonania warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm pod płytami chodnikowymi. Proszę o uzupełnienie lub informację, że Zamawiający rezygnuje z wykonania warstwy odsączającej.

Odp.: Należy wykonać warstwę odsączającą. W załączeniu skorygowany przedmiar robót.

Pyt. 4

Proszę o potwierdzenie, że pielęgnacja trawników nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odp.: Pielęgnacja trawników nie wchodzi w zakres zamówienia.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

Załączniki:
Zaktualizowany przedmiar robót 106 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 563957-N-2018
Data: 01/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Janów, Krajowy numer identyfikacyjny 151397948, ul. Częstochowska  1, 42-253  Janów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343278048, e-mail gmina@janow.pl, faks +48343278081.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysięce złoty) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.06.2018r. do godz. 9.30. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy w Niegowie Oddział w Janowie nr 49 8591 0007 0330 0925 0228 0010 do chwili upływu terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 5, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysięce złoty) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 21.06.2018r. do godz. 9.30. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy w Niegowie Oddział w Janowie nr 49 8591 0007 0330 0925 0228 0010 do chwili upływu terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 5, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-06-18, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-06-21, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
artykuł nr 5

Zmiana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Janów, dn. 14.06.2018r.

BK.II.271.6.1.2018

W związku z przygotowywanie odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w przedmiotowej sprawie Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej zmiany  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu" w zakresie:

1.Terminu złożenia wadium określonego w punkcie 8. SIWZ, gdzie

dotychczasowy zapis o treści:

 

8. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złoty)

Wadium należy wnieść w terminie do dnia  18.06.2018r.  do godz. 9.30. (…)

 

zmienia się na następujący:

8. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złoty)

Wadium należy wnieść w terminie do dnia  21.06.2018r.  do godz. 9.30. (…)

 

2. Terminu składania i otwarcia ofert określonego w punkcie 11. SIWZ, gdzie 

 

dotychczasowy zapis o treści:

11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie do dnia 18.06.2018r. do godziny 9.30 na adres siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów pok. Nr 1 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2018r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 4.

zmienia się na następujący:

11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie do dnia 21.06.2018r. do godziny 9.30 na adres siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów pok. Nr 1 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2018r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 4.

 

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, w ramach projektu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Rok 2019
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1 250.000,00 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN), przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisj
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2019/2020"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część 1: ul. Narcyzowej w Janowie, Część 2: ul. Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Krokusowej oraz Konwaliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Żurawiu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Rok 2018
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowice"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część I ul. Tulipanowa w Janowie, Część II ul. Różana w Janowie"