główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Janów, dn. 11.05.2018r.

 

Nr spawy: BK.II.271.4.6.2018

Biuletyn Informacji Publicznej/

  tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów.”

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Beskidzka Energetyka
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Piłsudskiego 42/1
43 – 300 Bielsko Biała

Cena brutto za 1MWh – 290,28 zł

Uzasadnienie wyboru: kryterium cena – 100 %

Oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała największą ilość punktów (300).

W postępowaniu przetargowym złożono: 6 ofert, z czego odrzucono: 0, wykluczono: O

 Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium cena

1

Beskidzka Energetyka
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Piłsudskiego 42/1
43 – 300 Bielsko Biała

300

2

TAURON Sprzedaż  Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60,
30-417 Kraków

299,10

4

PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w Lublinie

ul. T. Zana 32A,
20-601 Lublin

 

296,22

3

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Ul.  Harcerska 15
45 – 118 Opole

293,04

6

ENERGA Obrót S.A.

Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

290,52

5

VERVIS Sp. z o.o.

Ul. Zielna 47
87 – 800 Włocławek

288,57

 

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

 

artykuł nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Janów, dn. 17 kwietnia  2018.

BK.II.271.4.4.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w dniu 17.04.2018 r. o godz. 13.30 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów

Zamawiający przeznaczył w budżecie gminy na w/w zadanie kwotę: 302,00 zł /MWh

 

Oferty złożone

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto za jedną  MWh

1

Beskidzka Energetyka
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Piłsudskiego 42/1
43 – 300 Bielsko Biała

290,28 zł

2

TAURON Sprzedaż  Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60,
30-417 Kraków

291,14 zł

3

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Ul.  Harcerska 15
45 – 118 Opole

297,17 zł

4

PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w Lublinie

ul. T. Zana 32A,
20-601 Lublin

293,97 zł

5

VERVIS
Sp z o.o.

Ul. Zielna 47
87 – 800 Włocławek

301,79 zł

6

ENERGA Obrót S.A.

Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

299,75 zł

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności  –  zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 52 KB
artykuł nr 3

Odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu

Janów, 12.04.2018r.
BK.II.271.4.3.2018

 

Dotyczy: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów


W odpowiedzi na zapytania do przetargu na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów” uprzejmie informujemy:

Pytanie 1
Rozdział 3 p. 3.6 SIWZ – tabela - Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odp.: Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa zgodnie z załącznikiem nr 2 zamieszczonym w Załącznik nr 10 do SIWZ – wzór umowy.

Pytanie 2
Rozdział 16 ust. 16.2 pkt.2 SIWZ, Załącznik nr 10 do SIWZ § 9 ust. 1.2. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu do Rozdział 16 ust. 16.2 pkt.2 SIWZ oraz do Załącznika nr 10 do SIWZ § 9 ust. 1.2.

Pytanie 3
Rozdział 16 ust. 16.2 pkt.3 SIWZ. Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przewidywanej przez Zamawiającego możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy, wskazujemy na dyspozycję zawartą w art. 142. ust. 1. ustawy PZP, stanowiącą, iż umowę zawiera się na czas oznaczony. Mając na względzie powyższe, prosimy o jednoznaczne oznaczenie daty końca umowy i odpowiednią modyfikację wskazanego zapisu, zgodnie z Rozdziałem 4 SIWZ.
Ponadto, w załączniku nr 10 do SIWZ § 9 ust.1 ppkt.1.3 Zamawiający wskazuje termin realizacji umowy na dwanaście miesięcy. Prosimy o weryfikację zapisów.

Odp.: Termin realizacji umowy do 31.05.2020r.
W załączniku nr 10 do SIWZ § 9 ust.1 ppkt.1.3 prawidłowe brzmienie jest następujące:
Terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, (w szczególności gdy uzgodnienia w instytucjach opiniujących będą trwały dłużej niż jest to określone w przepisach) wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu energii w życie i trwać będzie do 31.05.2020r.

Pytanie 4
Załącznik nr 10 do SIWZ § 5 ust.3. Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE).  Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD.  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD i zgodnie ze stosowanym przez OSD okresem rozliczeniowym dla poszczególnych grup taryfowych?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy Załącznik nr 10 do SIWZ w żądanym zakresie, tj. zmiany § 5 ust. 3.

Pytanie 5
Załącznik nr 10 do SIWZ § 6 ust.1 i 2. Prosimy o zmianę zapisu zgodnie z SIWZ Rozdział 3 p. 3.6  – tabela - Informacja o płatnikach. W przypadku wystąpienie kilku płatników Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odp.: Tak. Zamawiający akceptuje proponowane rozwiązanie.

Pytanie 6
Załącznik nr 10 do SIWZ § 7 ust. 5. Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(…)pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych należności”.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy Załącznik nr 10 do SIWZ w żądanym zakresie, tj. zmiany § 7 ust. 5.

Pytanie 7
Załącznik nr 10 do SIWZ § 8 ust. 3. Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy Załącznik nr 10 do SIWZ w żądanym zakresie, tj. zmiany § 8 ust. 3

Pytanie 8
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.

Odp.: Tak, Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, upoważniającym do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

Pytanie 9
Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?

Odp.: Dotychczasowym sprzedawcą jest  WM Malta Sp. z o.o.

Pytanie10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondecyjną.

Pytanie 11.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Pytanie 12.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 13.
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur szacunkowych.

Pytanie 14.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ceny jednostkowej.

Pytanie 15.
Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym?

Odp.: Dotychczasowym sprzedawcą jest  WM Malta Sp. z o.o.

Pytanie 16.
Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

 Odp.: Okresy rozliczeniowy w odniesieniu do każdego PPE wynosi 2 miesiące.

Pytanie 17.
Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym ?

Odp.: Okres rozliczeniowy nie jest zgodny z miesiącem kalendarzowym.


Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

 

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"

Ogłoszenie nr 542104-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.
 

Gmina Janów: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janów, krajowy numer identyfikacyjny 151397948, ul. Częstochowska  1 , 42-253  Janów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343278048, e-mail gmina@janow.pl, faks +48343278081.
Adres strony internetowej (URL): www.janow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.janow.akcessnet.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.janow.akcessnet.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta, kurier, dostarczenie osobiste
Adres:
Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów pok nr 1 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów
Numer referencyjny: BK.II.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów”. Wspólny Słownik zamówień (CPV): 09310000-5 energia elektryczna Przedmiot zamówienia obejmuje „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów”. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Zakup będzie się odbywać na podstawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i Gminą Janów. Podstawowe informacje: Wspólny Słownik Zamówień 09310000-5 (Elektryczność) Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną - 56 Całkowita moc umowna [kW] -135 Grupa taryfowa wg OSD - Wg wykazu w załączniku nr 9 do SIWZ Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczną do obiektów - TAURON Dystrybucja SA Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] - 885,8 Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy - Kolejna zmiana Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego - Trzy punkty poboru - pierwsza zmiana sprzedawcy. Pozostałe umowy rozdzielone, umowa dystrybucyjna zawarta na czas nieokreślony, umowa sprzedażowa zawarta na czas określony. Sposób wypowiedzenia umów - Umowy terminowe z terminem ważności do 31.05.2018 r. nie wymagają wypowiedzenia. Umowy kompleksowe wypowiedziane przez Gminę Janów. Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy - Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii - Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych - Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa - Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2 Informacja o płatnikach - Płatnikami należności jest Gmina Janów Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego postępowania - 1 3.7. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętych przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości.

II.5) Główny kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia dla poszczególnych obiektów
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-06-01   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia złożonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu bądź wykonywaniu w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej dostawy obejmującą swoim zakresem dostawę energii elektrycznej o wolumenie przekraczającym 500 MWh.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.6. 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.6. 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki; 2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, daty wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. W wykazie tym Wykonawca musi wykazać, że dysponuje doświadczeniem polegającym na wykonaniu, co najmniej jednej dostawy obejmującą swoim zakresem dostawę energii elektrycznej. Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie, co najmniej jednej dostawy polegającej na dostawie energii elektrycznej o wolumenie przekraczającym 500 MWh. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 2.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ); 3.w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - Załącznik Nr 5 – Oświadczenie innego podmiotu 4.stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. 5.oświadczenie o posiadaniu aktualnej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego złożone wg załącznika nr 7 do SIWZ Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia w zakresie: 1. Zmiana miejsca dostawy, 2. Zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym zmiana ilości punktów poboru energii. 3. Terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, (w szczególności gdy uzgodnienia w instytucjach opiniujących będą trwały dłużej niż jest to określone w przepisach) wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu energii w życie i trwać będzie dwadzieścia cztery miesiące. 4. Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 5. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw. 6. Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne. 7. Pozostałe zmiany: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy z wyłączeniem zmiany wysokości wynagrodzenia, c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. d) zmiana ceny w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku akcyzowego lub podatku VAT
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-17, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Załączniki:
Załącznik nr 10 - wzór umowy (wersja pdf) 823 KB
Załącznik nr 9 - Wykaz punktów poboru energii oświetlenie uliczne (wersja xls) 50 KB
Załącznik nr 9 - Wykaz punktów poboru energii oświetlenie uliczne (wersja pdf) 616 KB
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wersja pdf) 663 KB
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wersja doc) 29 KB
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (wersja pdf) 217 KB
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (wersja doc) 32 KB
Załącznik Nr 6 - Propozycje zlecenia części zamówienia podwykonawcom (wersja pdf) 136 KB
Załącznik Nr 6 - Propozycje zlecenia części zamówienia podwykonawcom (wersja doc) 32 KB
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie innego podmiotu (wersja pdf) 270 KB
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie innego podmiotu (wersja doc) 33 KB
Załącznik Nr 4 - Wykaz dostaw (wersja pdf) 157 KB
Załącznik Nr 4 - Wykaz dostaw (wersja doc) 37 KB
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wersja pdf) 876 KB
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wersja doc) 37 KB
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wersja pdf) 893 KB
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wersja doc) 39 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wersja pdf) 280 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wersja doc) 41 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 533 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2020
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, w ramach projektu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Rok 2019
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1 250.000,00 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN), przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisj
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2019/2020"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część 1: ul. Narcyzowej w Janowie, Część 2: ul. Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Krokusowej oraz Konwaliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Żurawiu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Rok 2018
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowice"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część I ul. Tulipanowa w Janowie, Część II ul. Różana w Janowie"