główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Janów, dn. 11.05.2018r.

Nr spawy: BK.II.271.3.11.2018

  Biuletyn Informacji Publicznej/

  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gmina Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn gg „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych.”

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Beskidzka Energetyka
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Piłsudskiego 42/1
43 – 300 Bielsko Biała

Cena brutto za 1MWh – 313,65 zł

Uzasadnienie wyboru: kryterium cena – 100 %

Oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała największą ilość punktów (300).

W postępowaniu przetargowym złożono 7 ofert, z czego odrzucono: 1 i wykluczono: 0 wykonawców

 Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium cena

1

Beskidzka Energetyka
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Piłsudskiego 42/1
43 – 300 Bielsko Biała

300

6

PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w Lublinie

ul. T. Zana 32A,
20-601 Lublin

295,38

5

ENERGA Obrót S.A.

Al. Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk

 

293,22

2

TAURON Sprzedaż  Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60,
30-417 Kraków

288,69

3

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Ul.  Harcerska 15
45 – 118 Opole

285,03

7

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Ul. Jana Kazimierza 3

01 – 248 Warszawa

280,41

4

Orange Polska S.A.
Orange Energia

Al. Jerozolimskie 160
02 – 326 Warszawa

Oferta odrzucona

 

 

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

artykuł nr 2

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Janów, dn. 10.05.2018r.

BK.II.271.3.9.2018

S P R O S T O W A N I E

 

W informacji z otwarcia ofert zamieszczonej w biuletynie informacji publicznej Gminy Janów (bip.janow.pl) dotyczącej przetargu na : „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych.” Zamawiający prostuję następującą informację:

Było:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w dniu17.04.2018 r. o godz. 13.30 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych”

Zamawiający przeznaczył w budżecie gminy na w/w zadanie kwotę: 307,50

Oferty złożone 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto za jedną MWH

1

Beskidzka Energetyka
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Piłsudskiego 42/1
43 – 300 Bielsko Biała

313,65

2

TAURON Sprzedaż  Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60,
30-417 Kraków

325,95

3

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Ul.  Harcerska 15
45 – 118 Opole

330,13

4

Orange Polska S.A.
Orange Energia

Al. Jerozolimskie 160
02 – 326 Warszawa

276,76

5

ENERGA Obrót S.A.

Al. Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk

320,91

6

PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w Lublinie

ul. T. Zana 32A,
20-601 Lublin

318,57

6

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Ul. Jana Kazimierza 3

01 – 248 Warszawa

335,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności  –  zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Powinno być:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w dniu19.04.2018 r. o godz. 13.30 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych”

Zamawiający przeznaczył w budżecie gminy na w/w zadanie kwotę: 307,50 zł

Oferty złożone 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto za jedną MWH

1

Beskidzka Energetyka
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Piłsudskiego 42/1
43 – 300 Bielsko Biała

313,65

2

TAURON Sprzedaż  Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60,
30-417 Kraków

325,95

3

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Ul.  Harcerska 15
45 – 118 Opole

330,13

4

Orange Polska S.A.
Orange Energia

Al. Jerozolimskie 160
02 – 326 Warszawa

276,76

5

ENERGA Obrót S.A.

Al. Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk

320,91

6

PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w Lublinie

ul. T. Zana 32A,
20-601 Lublin

318,57

6

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Ul. Jana Kazimierza 3

01 – 248 Warszawa

335,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności  –  zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uwaga: Oferta Firmy Orange Polska S.A. Orange Energia (oferta nr 4) dotyczy przetargu na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów”

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

 

artykuł nr 3

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Janów, dn. 19 kwietnia  2018.

BK.II.271.3.8.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w dniu
17.04.2018 r. o godz. 13.30 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych

Zamawiający przeznaczył w budżecie gminy na w/w zadanie kwotę: 307,50

 

Oferty złożone

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto za jedną  MWH

1

Beskidzka Energetyka
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Piłsudskiego 42/1
43 – 300 Bielsko Biała

313,65

2

TAURON Sprzedaż  Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60,
30-417 Kraków

325,95

3

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Ul.  Harcerska 15
45 – 118 Opole

330,13

4

Orange Polska S.A.
Orange Energia

Al. Jerozolimskie 160
02 – 326 Warszawa

276,76

5

ENERGA Obrót S.A.

Al. Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk

320,91

6

PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w Lublinie

ul. T. Zana 32A,
20-601 Lublin

318,57

6

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Ul. Jana Kazimierza 3

01 – 248 Warszawa

335,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności  –  zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

artykuł nr 4

Odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu

Janów, dn. 13.04.2018r.

BK.II.271.3.7.2018

 


Dotyczy: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych”  

 
W odpowiedzi na zapytania do przetargu na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych” uprzejmie informujemy:
 
Pytanie 1. Wykonawca prosi o informację jaki jest okres wypowiedzenia umów kompleksowych, które zostały wypowiedziane przez Zamawiającego i kto jest odpowiedzialny za zawarcie nowych umów dystrybucyjnych dla wskazanych 4 PPE ?

Odp.:  Okres wypowiedzenia umów kompleksowych jest jeden miesiąc. Zamawiający zawiera nowe umowy dystrybucyjne we własnym zakresie.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej ( koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości wynagrodzenia.

Pytanie 3. Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów dotyczących Kar Umownych w paragrafie 8 z Załącznika nr 10 (Wzór Umowy).

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów z paragrafu 8, pkt 5 na jakich zasadach i do jakiej kwoty strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów dotyczących Kar Umownych w paragrafie 8 z Załącznika nr 10 (Wzór Umowy) i nie wyraża zgody na zmianę zapisów paragrafu 8, pkt 5 Załącznika nr 10.


Pytanie 4. Dotyczy SIWZ – Sekcja 10 pkt 10.1.3
 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczenie było za zużytą energię wg cen przedstawionych w ofercie?

Odp.: Rozliczenie należy wykonywać zgodnie z zapisami z SIWZ i zawartą umową zgodnie z załącznikiem nr 10.

Pytanie 5. Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów w paragrafie 7, pkt 2 ppkt c) z Załącznika nr 10 (Wzór Umowy).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów w paragrafie 7, pkt 2 ppkt c) z Załącznika nr 10 (Wzór Umowy).

Pytanie 6. Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów w paragrafie 9, pkt 1 z Załącznika nr 10 (Wzór Umowy):
Wykonawca wnosi, aby ewentualne zmiany miejsca dostawy były w formie aneksu oraz aby zmiany (zmniejszenie lub zwiększenie) dotyczące ilości punktów poboru gazu oraz wielkości wolumenu nie przekraczały 10% szacunkowego wolumenu.
Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisów z pkt 1.7 ppkt b), Wykonawca wnosi aby rozliczenie było zgodne z Taryfą OSD.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w paragrafie 9, pkt 1 z Załącznika nr 10 (Wzór Umowy). Zapis w paragrafie 9 z pkt 1.7 ppkt b) dotyczy między innymi możliwej zmiany płatnika za dany punkt poboru energii eklektycznej.

Pytanie 7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 539440-N-2018
Data: 06/04/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Janów, Krajowy numer identyfikacyjny 151397948, ul. Częstochowska  1, 42-253  Janów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343278048, e-mail gmina@janow.pl, faks +48343278081.
Adres strony internetowej (url): www.janow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-16, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-19, godzina: 13:00,
Dostępne kategorie:
Rok 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Ściegiennej w Piasku"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi do transportu rolnego Okrąglik-Żuraw"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, w ramach projektu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Rok 2019
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1 250.000,00 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN), przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisj
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2019/2020"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część 1: ul. Narcyzowej w Janowie, Część 2: ul. Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Krokusowej oraz Konwaliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Żurawiu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Rok 2018
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowice"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część I ul. Tulipanowa w Janowie, Część II ul. Różana w Janowie"