główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycyjno-budowlanych

Zarządzenie Nr 124/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycyjno-budowlanych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)

Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: ds. inwestycyjno-budowlanych.

§ 2.

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1) Lidia Piestrzyńska – Przewodnicząca Komisji
2) Jarosław Zasuń – członek,
3) Rafał Strzelczyk – członek.

§ 3.

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Janów

Edward MoskalikZałącznik do Zarządzenia Nr 124/2019
Wójta Gminy Janów z dnia 14.08.2019 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


I. Wójt Gminy Janów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
1)  Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
2)  Nazwa stanowiska urzędniczego:
ds. inwestycyjno-budowlanych
3)  Referat:
Inwestycji i Rozwoju
4)  Wymiar etatu:
1/1


II. Wymagania niezbędne:

1)  wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska);
2)  posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy
o pracownikach samorządowych);
3)  pełna zdolność do czynności prawnych;
4)  korzystanie z pełni praw publicznych;
5)  brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7)  nieposzlakowana opinia;
8)  znajomość ustaw:
- o samorządzie gminnym,
- Prawo budowlane,
- Prawo zamówień publicznych,
- drogach publicznych;
9)  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
10)  znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
11)  znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

III. Wymagania dodatkowe:

1)  obsługa komputera, pakiet Office, Excel,
2)  prawo jazdy kat. B,
3)  odporność na stres.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)  planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
2)  utrzymanie nawierzchni, chodników i urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń drogowych;
3)  przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg;
5)  wydawanie pozwoleń na zajęcie pasa drogowego, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach;
6)  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
7)  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać
w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
8)  zarządzanie siecią dróg gminnych;
9)  prowadzenie nadzoru nad właściwą organizacją ruchu drogowego;
10)  wydawanie opinii na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych
z gospodarką drogową i na zajmowanie pasa drogowego, orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia w odniesieniu do dróg gminnych;
11)  wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
12)  podejmowanie działań związanych z budową, modernizacją i remontami urządzeń komunalnych;
13)  nadzór nad remontami urządzeń komunalnych;
14)  prowadzenie spraw z zakresu komunikacji, w tym wydawanie zezwoleń
na korzystanie z przystanków autobusowych;
15)  ustalanie lokalizacji przystanków autobusowych;
16)  przygotowywanie dokumentacji w sprawie nazewnictwa ulic i placów;
17)  nadawanie numeracji porządkowej budynków;
18)  zapewnienie funkcjonowania oświetlenia ulicznego;
19)  uzgadnianie lokalizacji oświetlenia ulicznego;
20)  uzgadnianie lokalizacji przyłączy wodno-kanalizacyjnych;
21)  opracowywanie założeń do umów i opiniowanie ofert;
22)  sporządzanie harmonogramów prac inwestycyjno-modernizacyjnych;
23)  weryfikacja kosztorysów prac inwestycyjno-modernizacyjnych;
24)  przygotowywanie wniosków i występowanie do urzędów o wydanie pozwoleń
na realizację inwestycji lub ich modernizację;
25)  prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych;
26)  zlecanie i nadzór nad realizacją prac budowlanych w ramach bieżących napraw, planowanych remontów i inwestycji.

V. Warunki pracy na stanowisku:
1)  miejsce pracy wewnątrz budynku,
2)  wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym
i naturalnym w pozycji siedzącej,
3)  pracownik użytkuje sprzęt biurowy w szczególności komputer, drukarkę,  kserokopiarkę, faks, telefon,
4)  możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo- szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni,
5)  stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
6)  pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.
VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W lipcu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janów,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


VII. Wymagane dokumenty:
1)  życiorys (CV);
2)  list motywacyjny;  z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofaniu zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”, oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.”
3)  kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4)  kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy;
a) zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy.
b)  dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
5)  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (nie dotyczy kierowniczych stanowisk urzędniczych);
6)  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
7)  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8)  oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)  kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport) albo oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
(z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
10)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).


VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1)  termin: 28 sierpnia 2019 r. do godz.: 15:00;
2)  sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: ds. inwestycyjno-budowlanych”;
3)  miejsce: Urząd Gminy Janów (Sekretariat) albo przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów


IX. Informacje dodatkowe:
1)  dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
2)  kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru;
3)  informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.janow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janów (ul. Częstochowa 1, 42-253 Janów);


Janów, dnia 14 sierpnia 2019 r.

Dostępne kategorie:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. VAT i księgowości budżetowej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa - w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycyjno-budowlanych
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. zagospodarowania przestrzennego
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenie o naborze na opiekunkę środowiskową
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- ds. obsługi biura rady gminy i spraw organizacyjnych
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-ds.ochrony środowiska
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-ds. zagospodarowania przestrzennego
Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku
Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. zagospodarowania przestrzennego
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie ul. Żarecka 1, 42-253 Janów
Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie
Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie
Nabór na stanowisko - Referenta do spraw gospodarki odpadami.
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach
Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie, gmina Janów
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Piasku
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance
Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Janów
Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Janowie
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Nabór na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Janów
Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku
Nabór na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Janów