Uchwała Nr 265/XLII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Janów dodatków

Uchwała Nr 265/XLII/2006
Rady Gminy w Janowie

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę

oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Janów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 z późn. zm.) w związku z art.18 ust 2 pkt. 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§ 1

Regulamin określa :

1.      Wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2.      Szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

3.      Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe            i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy,

4.      Wysokość i szczegółowe warunki wypłacania nagród.

5.      Wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Janów.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1.      Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.).

2.      Rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i  Sportu wydawane na podstawie art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

3.      Szkole - należy rozumieć przez to jednostki dla których organem prowadzącym jest Gmina.

4.      Nauczycielach - należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt. 3.

5.      Klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę.

6.      Uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka.

7.      Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin o którym mowa w art. 42 ust. 3, ust. 4a, oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 Karty Nauczyciela.                             

§ 3

Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje  wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy  z powodu  niezdolności  do  pracy, z  powodu  choroby  bądź  konieczności  osobistego  sprawowania  opieki  nad  dzieckiem lub chorym  członkiem  rodziny, za  które  nauczyciel  otrzymuje  wynagrodzenie  lub  zasiłek  z  ubezpieczenia  społecznego.

 

§ 4

 

W zależności od spełniania ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego o których mowa w rozporządzeniu oraz spełnieniu warunków  określonych  w  § 5  niniejszego  regulaminu  nauczycielowi,  w  tym  nauczycielowi  któremu  powierzono   stanowisko  dyrektora  lub  wicedyrektora  szkoły,  może  być  przyznany  dodatek  motywacyjny.  

§ 5

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest ponadto: 

1.      Uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów  albo  sukcesami w  konkursach, zawodach                   i olimpiadach itp.

2.      umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

3.      pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne  działanie na rzecz  uczniów  potrzebujących  szczególnej opieki,

4.      systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

5.      podnoszenie umiejętności zawodowych,

6.      wzbogacanie własnego warsztatu  pracy,

7.      dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych  lub  innych  urządzeń  szkolnych, 

8.      prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

9.      rzetelne i terminowe wywiązywanie się  z poleceń  służbowych,

10.  przestrzeganie dyscypliny pracy,

11.  posiadanie wyróżniającej oceny pracy,

12.  udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

13.  opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami  uczniowskimi  działającymi na  terenie szkoły,

14.  udział w komisjach przedmiotowych i innych,

15.  prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach  wewnątrz-szkolnego doskonalenia  zawodowego nauczycieli,

16.  aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

17.  jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,     dodatkowym zadaniem lub zajęciem.

                                                                       § 6

1.      Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

2.      Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości 40 zł miesięcznie na jeden etat przeliczeniowy nie niższej niż 5% i nie wyższej niż 20% wypłacanego wynagrodzenia   zasadniczego.   

3.      Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje dyrektor w ramach posiadanych środków, a dyrektorowi szkoły Wójt Gminy.

§ 7

1.      Nauczycielom, którym powierzono stanowiska lub funkcje określone w rozporządzeniu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w zamieszczonej w niniejszym  paragrafie  tabeli  i § 9  regulaminu.

2.      Wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy w granicach stawek  określonych  w tabeli.

Tabela stawek dodatków funkcyjnych

 

             Stanowisko

Wysokość dodatku funkcyjnego w % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z przygotowaniem  pedagogicznym 

Dyrektor  szkoły:

                -  do 7 oddziałów

                - powyżej 7 oddziałów

 

     - od  38%   do  45%

     - od  50%   do  70%

 

Wicedyrektor  szkoły

 

     -  od  30 %  do  45 %

Dyrektor  przedszkola:

                -  1  oddział

                -  4  oddziały

 

     -  od  20%  do  30%

     -  od  30%  do  35%

§ 8

 

Nauczycielowi przysługuje również dodatek funkcyjny z tytułu wykonywania zadań:

1.      wychowawstwo klasy, ustalane przez dyrektora szkoły na semestr – w wysokości od 30 zł do 50 zł miesięcznie,

2.      opiekuna stażu – w wysokości 30 zł miesięcznie za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece.

§ 9

1.      Nauczycielom wykonującym pracę w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy:

2.      Dodatek za pracę w trudnych warunkach w wysokości 10% otrzymywanego  wynagrodzenia zasadniczego przysługuje:

-         nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim,

-         nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia  specjalnego.

3.      Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do  kształcenia   specjalnego,  w  przypadku  gdy  nauczanie  odbywa  się w domu  rodzinnym  dziecka,   zwiększa  się  dodatek  za  pracę  w  trudnych  warunkach o 10% otrzymywanego  wynagrodzenia  zasadniczego.

4.      Nauczycielom, wymienionym  w  ust. 2 i 3  pracującym  z  dziećmi  oraz  młodzieżą,     których  stan  zdrowia  z  powodu  stanów  chorobowych,  uzasadnia  konieczność    sprawowania  stałej  opieki   lub  udzielania  pomocy,  a  także  nauczycielom    prowadzącym   zajęcia                        z  dziećmi  i  młodzieżą  powyżej  16  roku  życia,  u  których   wystąpiło  naruszenie  sprawności  organizmu  -  z  tytułu  pracy  w  warunkach  uciążliwych   zwiększa  się  pobierany  dodatek  za  warunki  pracy  o  1%    otrzymywanego  wynagrodzenia  zasadniczego.

5.      Dodatek za warunki pracy przysługuje proporcjonalnie do realizowanego wymiaru   godzin                 w  warunkach  określonych  w  ust.  2, 3 i  4.

6.      Dodatek za warunki pracy przysługuje za okres faktycznego wykonywania pracy, o  której  mowa   w  ust.  2, 3  i 4    oraz  w  okresie  nie  wykonywania  pracy,  za  który  przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres  urlopu   wypoczynkowego.

7.      Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły a dla  dyrektora  Wójt  Gminy.

                                                              § 10

1.      Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się,  dzieląc  stawkę  wynagrodzenia  zasadniczego,  łącznie  z dodatkiem  za warunki pracy  przez  miesięczną  liczbę  godzin  obowiązkowego  wymiaru  zajęć,  ustalonego  dla  rodzaju  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych lub opiekuńczych,  realizowanych  w ramach  godzin  ponadwymiarowych  nauczyciela.

2.      Miesięczną liczbę  godzin  obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela o której  mowa w ust.4 uzyskuje  się  mnożąc tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  przez  4,16  z zaokrągleniem  do  pełnych  godzin,  w  ten  sposób,  że czas zajęć od 0,5 godziny  liczy  się  za  pełną godzinę.

3.      Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje  za dni,  w których nauczyciel  nie realizował  zajęć z powodu:

a)      przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,

b)      rozpoczynania lub kończenia roku szkolnego w środku tygodnia,

c)      usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4.      Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, których przypadają  dni usprawiedliwionej  nieobecności  nauczyciela  lub  dni  ustawowo  wolne  od  pracy oraz w tygodniach,  których  zajęcia rozpoczynają  się lub kończą w środku  tygodnia – za podstawę  ustalenia liczby  godzin  ponadwymiarowych  przyjmuje  się  tygodniowy  obowiązkowy wymiar  zajęć  określony  w art.42 ust. 3  lub  ustalony  na podstawie  art. 42  ust. 7 Karty Nauczyciela,  pomniejszony  1/5 tego wymiaru  / lub 1/4  gdy nauczyciela  ustalono na czterodniowy  tydzień pracy/  za każdy  dzień  usprawiedliwionej  nieobecności  w  pracy lub dzień  ustawowo wolny  od  pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych  za które przysługuje  wynagrodzenie w takim  tygodniu, nie  może być  większa niż  liczba godzin przydzielonych w  planie organizacyjnym.

§ 11

1.      Nauczycielowi, aktualnie zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach i placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez gminę  przysługuje  nauczycielski  dodatek mieszkaniowy  w  wysokości:

                                                 1   osoba      -  20 zł 

                                                 2   osoby      -  30 zł

                                                 3   osoby      -  45 zł

                                                 4  i  więcej   -  60 zł   

2.      Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do  zajmowanego  przez  niego  lokalu  mieszkalnego. 

3.      Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

-         nie świadczenia pracy za które przysługuje wynagrodzenie,

-         pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

-         odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego,  okresowej służby wojskowej. W przypadku jednak, gdy z nauczycielem wołanym  do służby zawarta była  umowa na  czas   określony,   dodatek,  wypłaca się  nie dłużej  niż  do końca  okresu, na   który  umowa ta  została zawarta,

-         korzystania  z urlopu  wychowawczego  przewidzianego w  odrębnych przepisach.

4.      Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.

5.      Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.

§ 12

1.      Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z przeznaczeniem na Nagrody Wójta Gminy  i  Nagrody  Dyrektora  Szkoły.

2.      Z wydzielonej puli - 70%  przeznacza się do dyspozycji dyrektorom szkół a 30% do  dyspozycji  Wójta  Gminy.

3.      Wysokość Nagrody  Wójta  Gminy nie  może  być  niższa niż  17%  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczyciela  stażysty.

4.      Wysokość Nagrody Dyrektora Szkoły nie może być niższa niż 20% wynagrodzenia zasadniczego  nauczyciela  stażysty.

5.      Warunkiem przyznania nagrody, o której mowa w ust. 1, jest przepracowanie co najmniej  1 roku i spełnienie co najmniej trzech kryteriów określonych w ust.7 i 6.

6.      Nagroda Wójta Gminy może być przyznana dyrektorowi szkoły, a także  nauczycielowi  na  umotywowany  wniosek  dyrektora.

7.      Ustala  się  następujące  kryteria  przyznania  Nagrody  Dyrektora:

a)      wyniki nauczania  efekty  wychowawcze,

b)      dyscyplina pracy,

c)      nowatorstwo w pracy  wychowawczej,

d)      zróżnicowanie  formy  działalności  wychowawczej,

e)      przygotowanie  uroczystości  szkolnych  i  pozaszkolnych,

f)        samokształcenie  i dokształcanie  nauczycieli,

g)      udział  w  pracach  organów i  komisji  szkolnych i pozaszkolnych.

8.      Ustala się  następujące kryteria  przyznania Nagrody  Wójta Gminy:

a)      Powszechnie uznawany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej                              i  opiekuńczej,

b)      szczególne osiągnięcia  w kierowaniu zespołem,

c)      dorobek  naukowy, publikacje, opracowania,

d)      wprowadzanie pozytywnie ocenianych innowacji w kształceniu i prowadzeniu szkoły,

e)      organizowaniu imprez, festynów szkolnych,

f)        pozyskiwanie  dochodów  pozabudżetowych,

g)      znaczące osiągnięcia  uczniów  na olimpiadach i konkursach.

9.      Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, a jego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych.

10.  Nagrody  mogą  być przyznane z okazji  zakończenia roku  szkolnego lub okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ 13

Traci moc Uchwała Nr 200/XXXIV/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 10 maja 2005 roku                        w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę  oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach  organizacyjnych na terenie  gminy Janów  dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia  2005 do 31 grudnia 2005 roku.

                                                                  § 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

                                                                 § 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 3 maja 2006 roku.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/