Uchwała Nr 264/XLII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie:ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudniowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Janowie.

Uchwała Nr 264/XLII/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Janowie.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2, § 3 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 z 2 sierpnia 2005 r. poz.1222 z późn. zm.)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zaszeregowania w I kategorii w kwocie 660,00 zł. (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych). Wynagrodzenie to będzie corocznie ulegać zmianie stosownie do ogłoszonego przez prezesa GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

§ 2

Do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie, w porozumieniu z pracodawcą ustala dla pracowników administracyjnych wartość jednego punktu w wysokości 5,50 zł. (tabelę miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

§ 3

Dla pracowników komunalnych oraz innych pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Janowie ustala się wartość jednego punktu w wysokości 4,00 zł. (tabelę miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego stanowi załącznik nr 2 do uchwały).

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2006 r.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/