główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 263/XLII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2005

Uchwała Nr 263/XLII/2006

Rady Gminy w Janowie

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2005 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 1, 2 i 3 pkt. 3) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i po zapoznaniu z uchwałą Nr 8/2006 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o rocznym sprawozdaniu z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2005.

Rada Gminy w Janowie

uchwala:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2005 rok.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/