Uchwała Nr 262/XLII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 zł.

Uchwała Nr 262/XLII/2006
Rady Gminy w Janowie

z dnia 28 kwietnia 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
bieżących wg załącznika Nr 1.

§2

Kredyt będzie spłacony z dochodów gminy do końca 2012 roku.

§3

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/