Uchwały Nr 261/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr 261/XLI/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i, pkt 10, pkt 12, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 3 – 7, art. 165 ust. 2, art. 173, art. 174 ust. 1 i 2, art. 176 ust. 1, art. 184 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104), art. 32 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 29 stycznia 2001 r. (Dz. U. z  2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

Rada Gminy w Janowie

uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11 746 211,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:

- subwencja ogólna dla gmin                                                                                      

 5 319 453,00 zł

- dotacje na zadania zlecone

1 521 640,00 zł

- dotacja na zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

6 204,00 zł

- dotacja na zadania własne                                                                                         

114 674,00 zł

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

85 000,00 zł

- środki UE

788 415,00 zł

- pozostałe dochody

3 910 825,00 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 872 340,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

    w tym:
   - wydatki bieżące w wysokości 10 590 571,00 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i składki pochodne                                              

6 231 294,00 zł

- dotacje

235 000,00 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

140 000,00 zł

  - wydatki majątkowe w wysokości    2 281 769,00 zł

§ 3

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 85 000,00 zł

§ 4

1. Ustala się przychody w wysokości 1 823 000,00 zł. jako kwotę planowanych kredytów i  pożyczek długoterminowych na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące.
2. Ustala się rozchody w kwocie 696 871,00 zł na spłatę kredytów w Banku Ochrony Środowiska O/Częstochowa, Jurajskim Banku Spółdzielczym O/Janów oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 5

Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1 126 129,00 zł, z czego wyłączenie środków dotyczących zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych wynosi 471 545,00 zł.
Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi kredytami i pożyczkami długoterminowymi.

§ 6

Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w roku 2006 w wysokości 696 871,00 zł sfinansowane będą z dochodów budżetowych roku 2006.

§ 7

Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów na              2006 rok z uwzględnieniem dotacji jednorazowej z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 20 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i własnych zadań bieżących zgodnie z załącznikami Nr 5, Nr 6 i Nr 7.  

§ 10

1. Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu                 w wysokości 15 000,00 zł
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  w wysokości 200 000,00 zł.

§ 11

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2006 roku w kwocie 2 281 769,00 zł zgodnie           z załącznikiem Nr 3.

§ 12

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie                      z złącznikiem Nr 4.

§ 13

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 43 129,00 zł.

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie    2.823.000,00 zł. w tym na:
1.  Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.

2.  Finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.126.129,00 zł.

3.  Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 696.871,00 zł.

§ 15

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2007 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2007 roku do wysokości 500.000,00 zł.
3.  Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania  zobowiązań finansowych do wysokości 1 000 000,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych do maksymalnej wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy , pożyczki i kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 18

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

Załączniki
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 262/XLI/2006 - Plan dochodów wg działów i ważniejszych źródeł na 2006 rok   81.633 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 262/XLI/2006 - Plan wydatków budżetowych na 2006 rok.   103.574 KB
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 262/XLI/2006 - Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2006 roku   97.642 KB
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 262/XLI/2006 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2006 roku   63.256 KB
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 262/XLI/2006 - Plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok   69.480 KB
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 262/XLI/2006 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok   62.899 KB
Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 262/XLI/2006 - Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   66.404 KB
Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 262/XLI 2006 - Przychody i rozchody budżetu gminy oraz źródła sfinansowania na 2006 rok   62.672 KB
Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 262/XLI/2006 - Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów na 2006 rok   63.257 KB
Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 262 XLI 2006 - Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok   55.732 KB

Dostępne kategorie:
Uchwały Nr 261/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr 260/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
Uchwała Nr 259/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty.
Uchwała Nr 258/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.
Uchwała Nr 257/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr 256/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 255/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.
Uchwała Nr 254/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.
Uchwała Nr 253/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.