główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 260/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

Uchwała Nr 260/XLI/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 marca 2006 roku

 

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ust. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

 

Rada Gminy w Janowie uchwala:

 

§1

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Janów.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.


 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/-/ Sławomir Krzyształowski

Dostępne kategorie:
Uchwały Nr 261/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr 260/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
Uchwała Nr 259/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty.
Uchwała Nr 258/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.
Uchwała Nr 257/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr 256/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 255/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.
Uchwała Nr 254/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.
Uchwała Nr 253/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.