główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 256/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Janów

Uchwała Nr 256/XLI/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego  punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w  placówkach oświatowych na terenie gminy Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust. 2, § 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146 z 2 sierpnia 2005r., poz.1222)

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zaszeregowania w 1 kategorii w kwocie 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych). Wynagrodzenie to będzie corocznie ulegać zmianie stosownie do ogłoszonego przez prezesa GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

§ 2

Do sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługi placówek oświatowych na terenie gminy Janów, w porozumieniu z pracodawcą ustala wartość jednego punktu w wysokości 4,00 zł (tabelę miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorom poszczególnych placówek oświatowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

 

 

Dostępne kategorie:
Uchwały Nr 261/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr 260/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
Uchwała Nr 259/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty.
Uchwała Nr 258/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.
Uchwała Nr 257/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr 256/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 255/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.
Uchwała Nr 254/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.
Uchwała Nr 253/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.