główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 253/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.

Uchwała Nr 253/XLI/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 marca 2006 roku

 

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2, § 3 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 z 2 sierpnia 2005 r. poz.1222)

 

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§ 1.

Ustala się najniższe wynagrodzenie zaszeregowania w I kategorii w kwocie 660,00 zł. (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych). Wynagrodzenie to będzie corocznie ulegać zmianie stosownie do ogłoszonego przez prezesa GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

§ 2.

Do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, Rada Gminy w porozumieniu z pracodawcą ustala dla pracowników socjalnych wartość jednego punktu w wysokości 5,50 zł. (tabelę miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

§ 3.

Dla opiekunek w ośrodku pomocy społecznej oraz innych pracowników zatrudnionych w GOPS w Janowie ustala się wartość jednego punktu w wysokości 4,00 zł. (tabelę miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego stanowi załącznik nr 2 do uchwały).

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 185/XXIX/01 Rady Gminy w Janowie z dnia 27.02.2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie oraz pracowników obsługi zatrudnionych w Gimnazjach, Szkołach Podstawowych i Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów oraz ustalenia wartości punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2006 r.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

Dostępne kategorie:
Uchwały Nr 261/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr 260/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
Uchwała Nr 259/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty.
Uchwała Nr 258/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.
Uchwała Nr 257/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr 256/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 255/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.
Uchwała Nr 254/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.
Uchwała Nr 253/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.