Uchwała Nr 252/XL/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej

Uchwała Nr 252/XL/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 stycznia 2006 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/