Uchwała Nr 251/XL/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej

Uchwała Nr 251/XL/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 stycznia 2006 roku

 

w sprawie: powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2), 3), 9), 11), 12), 15) i art. 18 ust. 2 pkt. 9) lit. h) ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2003 Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej Janów”.

§ 2

Zadaniem Zakładu określonego w § 1 jest obsługa mieszkańców Gminy Janów w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania dróg i chodników, których właścicielem jest gmina, wywóz odpadów z pojemników i koszy ulicznych należących do gminy, administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność lub współwłasność komunalną, prace konserwatorskie w budynkach użyteczności publicznej, utrzymanie znajdujących się na terenie Gminy Janów grobów żołnierskich i grobów ofiar cywilnych z czasów II Wojny Światowej, obsługa targowiska w Janowie, utrzymanie zieleni i zadrzewień, będących własnością Gminy Janów.

 

§ 3

W celu prawidłowego funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie zapewnia się jej stosowne lokale oraz środki finansowe w drodze odrębnej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Janów.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/