Uchwała Nr 250/XL/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością.

Uchwała Nr 250/XL/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 stycznia 2006 roku.

 

w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością

                    Gminy Janów

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm. / oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./.

Rada Gminy uchwala:

§ 1

Rada Gminy wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ceny działek objętych sprzedażą określa szacunek dokonany przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/