Uchwała Nr 249/XL/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w

Uchwała Nr 249/XL/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 stycznia 2006 roku

 

w sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 14, art. 36 ust. 2 lit. J ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Rada Gminy w Janowie uchwala, co następuje:

§ 1

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest w zależności od sytuacji dochodowej rodziny lub opiekunów.

§ 2

Jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, dożywianie przyznawane jest nieodpłatnie.

§ 3

W przypadku gdy dochód w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanie pomocy   w formie posiłku może odbywać się na zasadzie zwrotu przez osobę lub rodzinę, w części lub w całości, poniesionych wydatków.

 

§ 4

 

Zasady zwrotu wydatków są następujące:

 

Dochód rodziny (osoby samotnej) z uwzględnieniem kryterium z art. 8 w/w ustawy

% zwrotu kosztów posiłku dla ceny obowiązującej w czasie przyznania pomocy

do 150%

nieodpłatnie

 

od 151% do 180%

 

50

 

od 181% do 200%

 

75

 

powyżej 200%

 

100

§ 5

 

Traci moc Uchwała Nr 85/XVII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 stycznia              2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku. 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/