główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 248/XL/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przedłużenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz przedłużenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów

Uchwała Nr 248/XL/2006

Rady Gminy w Janowie

z dnia 30 stycznia 2006 roku

 

w sprawie : przedłużenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz przedłużenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów

Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr. 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala :

§ 1

Przedłużyć taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w kwocie 2,28 zł + 7% VAT za 1m3 do 1 marca 2007 roku.

§ 2

Wprowadzić stałą miesięczną opłatę za korzystanie z przyłącza w kwocie 2,00 zł

§ 3

Przedłużyć taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków w kwocie 2,85 zł + 7% VAT do 1 marca 2007 roku.

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2006 roku, oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Janów.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/