główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 247/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 237/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej.

Uchwała Nr 247/XXXIX/2005
Rady Gminy w Janowie

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 237/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., póz. 1591 z późn, zm.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (t.J. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) oraz art.3 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 , póz. 1966)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

W załączniku nr 1 uchwały Nr 237/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo"

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi"

zastępuje się:

Działem 010 „Rolnictwo i łowiectwo"

Rozdziałem 01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów

wiejskich"

§2

Plan budżetu po zmianach:

Dochody            11 712 799,00 zł
Wydatki             13 722 876,00 zł
Przychody            3 443 359,00 zł
Rozchody            1 433 282,00 zł

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/