główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 246/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów

Uchwała Nr 246/XXXIX/2005
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku.

w sprawie : wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości
                   będących własnością Gminy Janów

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póżn. zm. / oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z późn. zm./.

Rada Gminy uchwala :

                                                           & 1

Wyrazić zgodę na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

                                                           & 2

Ceny działek objętych sprzedażą określa szacunek dokonany przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

                                              

                                                           & 3

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

                                                           § 4

Traci moc Uchwała Nr 239/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 grudnia                2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

 

                                                           & 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/