główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 245/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : przekształcenia jednostki budżetowej – Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie – w instytucję kultury o nazwie „Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie&

Uchwała Nr. 245/XXXIX/2005
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie : zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej jednostki budżetowej –

                   Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie i utworzenie gminnej  

                   instytucji kultury pod nazwą „ Samorządowy Ośrodek Kultury                

                   i Sportu w Janowie”

  Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.9 i 10 oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) art.9, ust.1, art.11 i art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001 r. Nr.13 poz.123 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy uchwala :

§ 1. Zdecydować o zmianie formy organizacyjnej działalności kulturalnej , prowadzonej przez

       Gminę Janów , działającej dotychczas jako jednostka budżetowa pod nazwą

       Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie i utworzeniu  gminnej instytucji

       kultury pod nazwą „ Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie „ – na podstawie

      Aktu o utworzeniu , stanowiącym załącznik Nr .1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadać Statut Samorządowemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Janowie stanowiący

       załącznik Nr. 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr.33/VI/94 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 października 1994   

        roku w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie w Samorządowy

       Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006

       roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/