główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 243/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany Uchwały Nr 240/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2006 rok

    Uchwała Nr  243/XXXIX/05
Rady Gminy w Janowie
 z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 240/XXXVIII/05  Rady Gminy w Janowie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2006r.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. w tym z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr  62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r.  Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 5, art. 7 ust. 3,  art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4, art. 14, art. 15, art. 18, art. 19, art. 20 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z póżn. zm.) oraz Obwieszczenie Ministrów Finansów z dnia 27.10.2005r. w sprawie górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M. P.  Nr  68,  poz.956 )

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

W Uchwale Nr 240/XXXVIII/05 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 grudnia 2005 roku  w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2006 rok zmienia się:

1.         § 9  pkt 1 lit. e), f) - skreśla się;

-           dodaje się lit. g) w brzmieniu - przy sprzedaży z budki, straganu za każdy m² zajętej powierzchni - 5,00 zł pow. użytkowej przy czym stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 612,81 zł.

2.        § 9  pkt 3 - skreśla się.

3.        § 11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się opłatę administracyjną:         

-      za wypis z planu zagospodarowania                                                               74 zł

-      za wyrys z planu zagospodarowania                                                             130 zł

Uiszczenie opłaty następuje na konto Urzędu Gminy w Jurajskim Banku Spółdzielczym w Niegowie Oddział Janów Nr 43 8281 1040 2005 5000 0228 001 przy przyjęciu zlecenia.

§2

1.       Wysokość podatków od środków transportowych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.       Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Janowie nr 240/XXXVIII/05 z dnia                    8 grudnia 2005roku.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

1.       Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

2.       Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/