Uchwała Nr 241/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych.

Uchwała  Nr  241/XXXVIII/05
Rady  Gminy  w  Janowie
z  dnia 8 grudnia 2005 roku.

w sprawie :  określenia  wzoru  formularzy  i  deklaracji  podatkowych.

            Na podstawie art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. z 1993 r. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z póż. zm. w tym z 2002 r. Dz. U. Nr 200, poz. 1680), w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ¹ ( tekst jedn. z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z póź. zm. w tym z 2002r. Dz. U. Nr 200, poz. 1683 oraz z 2004r Dz. U. 96, poz. 959), odpowiednio do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.04.2004r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości ( Dz. U. Nr 107, poz. 1138) oraz w związku z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póź. zm. Dz. U. Nr 216, poz. 1826 z 2002r)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Ustalić  wzór  formularzy – informacji  w  sprawie  podatku  od  nieruchomości, podatku  rolnego  i  podatku  leśnego  stanowiących  załączniki  nr  1 – 3  do  niniejszej  uchwały.

§  2

Ustalić  wzór  formularzy   -  deklaracji  w  sprawie  podatku  od  nieruchomości,  podatku   rolnego i  podatku   leśnego  stanowiących  załączniki  nr  4  -  6  do  niniejszej  uchwały.

§  3

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

§  4

1. Traci moc Uchwała Nr 165/XXVIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych.

§  5

1  Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  z  mocą  obowiązującą  od  dnia  1  stycznia  2006 r.

2  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na  terenie gminy.

 

Przewodniczacy Rady
Gminy Janów
/Sławomir Krzyształowski/