Uchwała Nr 240/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2006 rok.

Uchwała Nr 240/XXXVIII/05
Rady Gminy w Janowie
z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie :  ustalenia  podatków  i  opłat  lokalnych  na  2006 rok.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm. w tym z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr  62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 5, art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4, art. 14, art. 15, art. 18, art. 19, art. 20 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ ( tekst jednolity   z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z póżn. zm.) oraz Obwieszczenie Ministrów Finansów z dnia 27.10.2005r. w sprawie górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M. P.  Nr  68,  poz.  956 )

 

Rada Gminy w Janowie

uchwala:

§ 1.

Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości:

1.             Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m 2

powierzchni użytkowej         0,49 zł

2.             Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej w tym:

od rzemiosła świadczącego usługi      10,38 zł

od rzemiosła wytwórczego         12,97 zł

od działalności handlowej     16,68 zł

od obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym        8,58 zł

zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

udzielania świadczeń zdrowotnych    3,71 zł

3.   Od pozostałych budynków lub ich części (od powierzchni użytkowej)

w tym:

budynki letniskowe     6,17 zł

garaże wolnostojące    4,89 zł

budynki gospodarcze     3,13 zł

pozostałe budynki     6,17 zł

w tym:                                                                  

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego     6,17 zł

4.   Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne właścicieli

indywidualnych gospodarstw rolnych.

Od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektrycznych, przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliwa i wody, od budowli służących do odprowadzania  i  oczyszczania ścieków oraz pozostałych budowli 2% ich wartości.

 6.   Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna  0,59 zł

7.   Pozostałe grunty

pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych od 1 ha    3,61 zł

od 1 m2 pozostałych gruntów (nieruchomości)    0,12 zł

w tym:

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego       0,12 zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości - nieruchomości zajęte na potrzeby

-         ochrony przeciwpożarowej,

-         działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystania na prowadzenie działalności gospodarczej,

-         nieruchomości zajęte przez sieć wodociągową i kanalizacyjną, oczyszczalnie ścieków, budynki i zajęte pod nie grunty stanowiące infrastrukturę oczyszczalni będące mieniem komunalnym gminy,

-         grunty i budynki stanowiące mienie komunalne gminy, a nie oddane w użytkowanie innym podmiotom,

-         grunty wspólnot gruntowych do czasu uregulowania stanu prawnego.

§ 3.

Ustala się średnią cenę skupu żyta do celów podatku rolnego w wysokości: 27,88 zł, co powoduje wysokość podatku z 1 ha przeliczeniowego w kwocie  69,70 zł, a z 1 ha fizycznego  139,40 zł.

§ 4.

Zwalnia się z podatku rolnego:

-         grunty mienia komunalnego gminy i nie oddane w użytkowanie innym podmiotom,

-         grunty wspólnot gruntowych do czasu uregulowania stanu prawnego,

-         grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

§ 5.

Ustala się średnią cenę sprzedaży drewna do celów naliczania podatku leśnego w wysokości:      131,35 zł, co powoduje wysokość podatku z ha fizycznego lasu w kwocie -  28,897 zł.

§ 6.

Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

Inkasentami są osoby fizyczne – (wykaz inkasentów w załączeniu – załącznik nr 1). Inkasenci otrzymują prowizję w wysokości 10% od sumy zainkasowanych kwot.

§ 7.

Ustala  się  podatek  od  środków  transportu  na  2006 rok.  Wysokość  podatku  określa załącznik  nr  3  stanowiący  integralną  część  niniejszej  uchwały.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej i sportu i turystyki, kultury, oświaty i wychowania i opieki społecznej - nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 8.

Ustala się podatek od posiadania psa w kwocie 53,21 zł. Zwalnia się z tego podatku psy będące własnością właścicieli i posiadaczy nieruchomości.

§ 9.

Ustala się wysokość opłaty targowej:

przy sprzedaży obnośnej     3,80 

z wozu konnego    4,80 

z samochodu o ładowności do 1 tony      16.40 

z samochodu o ładowności powyżej 1 tony i ciągnika z przyczepą

artykuły przemysłowe     20,50  

artykuły rolne       8,40  

za zajęcie placu za 1 m2      4,30  

za zajęcie miejsca    15,00  

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży

Opłatę targową pobiera się niezależnie od innych należności oraz za inne usługi świadczone przez jednostkę prowadzącą targowisko.

Opłatę targową pobiera inkasent – osoba fizyczna wymieniona w załączniku nr 2 wydając pokwitowanie na dowód pobranej gotówki.

Ustala się prowizję w wysokości 10% od zainkasowanych kwot.

§ 10.

Ustala się opłatę miejscową dla miejscowości turystycznych za 1 dobę w wysokości:           1,70 zł.

Opłatę miejscową pobiera inkasent wyznaczony przez Wójta Gminy wydając pokwitowanie na dowód pobranej gotówki.

Inkasent otrzymuje prowizję w wysokości 30% od zainkasowanych kwot.

§ 11.

Ustala się opłatę administracyjną za czynności od których nie pobiera się opłaty skarbowej:                    

-  za sporządzenie testamentu        100 zł

-  za dokonanie oględzin w terenie      150 zł

-  za przesłuchanie świadka        100 zł

-  za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów   204 zł

-  za wypis z planu zagospodarowania     74 zł

-  za wyrys z planu zagospodarowania  130 zł     

Do wykonania na dowód wpłaty lub na konto Urzędu Gminy w Jurajskim Banku Spółdzielczym w Niegowie Oddział Janów Nr 43 82811040 2005 5000 0228 0001.

 

§ 12.

Przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące wymiaru, poboru i egzekucji zobowiązań podatkowych mają zastosowanie do wymiaru, poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych ustalonych niniejszą uchwałą.

§ 13.

Traci moc uchwała Nr 164/XXVIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 grudnia 2004 r.   z późniejszymi zmianami.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/