Uchwała Nr 238/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany Uchwały Nr 177/XXXI/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodkó

Uchwała Nr 238/XXXVIII/2005
Rady Gminy w Janowie
z dnia 8 grudnia 2005 roku.

 

w sprawie : zmiany Uchwały Nr 177/XXXI/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

Na podstawie art. 39 ust. 3 w związku z ust. 2, w związku z art. 11 ust. 2 ppkt. 4 i 5 ustawy  z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy uchwala:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr 177/XXXI/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 lutego 2005 roku w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów wprowadza się następujące zmiany:

1)      w paragrafie 7, punkcie 2, podpunkty a, b i c skreśla się.

2)      W załączniku Nr 1 do Statutu – wykaz komórek organizacyjnych Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w punkcie 1. Ośrodek Zdrowia w Janowie – podpunkty c, d i e skreśla się.

§ 2

Specjalistyczne świadczenia zdrowotne z zakresu okulistyki, laryngologii i dermatologii przejmą przychodnie specjalistyczne z miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego, zapewniając tym samym dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości.

§ 3

Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady
Gminy Janów
/Sławomir Krzyształowski/