Uchwała Nr 233/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany uchwały Nr 194/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjlanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów.

Uchwala Nr 233/XXXVII/2005
Rady Gminy w Janowie

z dnia 23 września 2005 roku

 

w sprawie : zmiany uchwały Nr 194/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia

29 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. l i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90f
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703 i Nr 291, póz. 2781) oraz art. 28 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z
dnia 26 lutego 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

W uchwale Nr 194/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów w § l dodaje się ust. 3 o brzmieniu: „Przyznanie świadczenia oraz określenie jego wysokości odbywa się w ramach wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów oraz wysokości środków własnych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Janów".

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 235/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok.
Uchwała Nr 234/XXXVII/2005 w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku - Białej w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej
Uchwała Nr 233/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany uchwały Nr 194/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjlanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów.
Uchwała Nr 232/XXXVII/2005 w sprawie: deklaracji przez Radę Gminy w Janowie o zabezpieczeniu środków w 2006 roku na "Uregulowanie ruchu turystycznego w rezerwacie PARKOWE poprzez budowę ścieżki rowerowej".
Uchwała Nr 231/XXXVII/2005 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Stworzenie warunków do rozwoju turystyki na terenie gminy Janów poprzez przebudowę drółg gminnych nr 5, 329, 330, 356, 547, 549".
Uchwała Nr 230/XXXVII/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością gruntową przez Wójta Gminy.
Uchwała Nr 229/XXXVII/2005 w sprawie: ustalenia dla terenu gminy Janów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży.
Uchwała Nr 228/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł
Uchwała Nr 227/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok.
Uchwała Nr 226/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 395 273,00 zł
Uchwała Nr 225/XXXVII/2005 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 147 732,00 zł
Uchwała Nr 224/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w kwocie 252 653,00 zł
Uchwała Nr 223/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w kwocie 152 074,00 zł
Uchwała Nr 222/XXXVII/2005 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczek w kwocie 404 727,00 zł
Uchwała Nr 221/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała Nr 220/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005
Uchwała Nr 219/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej