Uchwała Nr 231/XXXVII/2005 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Stworzenie warunków do rozwoju turystyki na terenie gminy Janów poprzez przebudowę drółg gminnych nr 5, 329, 330, 356, 547, 549".

Uchwała Nr 231/XXXVII/2005
Rady Gminy w Janowie
z dnia 23 września 2005r.

w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Janów poprzez przebudowę dróg gminnych nr 5, 329, 330, 356, 547, 549”.

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 i art. 111 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) 

Rada Gminy Janów

uchwala, co następuje:

§ 1

Przystąpić do konkursu o dofinansowanie projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Janów poprzez przebudowę dróg gminnych nr 5, 329, 330, 356, 547, 549” ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu „Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne”, realizowanego                    w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.

§ 2

Planowane dofinansowanie projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Janów poprzez przebudowę dróg gminnych nr 5, 329, 330, 356, 547, 549” ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu „Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne”, realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” wynosi 469.984,36 zł.

§ 3

Zabezpieczyć w budżecie Gminy Janów na rok 2006 kwotę 599.980,07 w tym 7% VAT na realizację projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Janów poprzez przebudowę dróg gminnych nr 5, 329, 330, 356, 547, 549”.

§ 4

Plan sytuacyjny zadania pn. Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Janów poprzez przebudowę dróg gminnych nr 5, 329, 330, 356, 547, 549stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 235/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok.
Uchwała Nr 234/XXXVII/2005 w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku - Białej w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej
Uchwała Nr 233/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany uchwały Nr 194/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjlanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów.
Uchwała Nr 232/XXXVII/2005 w sprawie: deklaracji przez Radę Gminy w Janowie o zabezpieczeniu środków w 2006 roku na "Uregulowanie ruchu turystycznego w rezerwacie PARKOWE poprzez budowę ścieżki rowerowej".
Uchwała Nr 231/XXXVII/2005 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Stworzenie warunków do rozwoju turystyki na terenie gminy Janów poprzez przebudowę drółg gminnych nr 5, 329, 330, 356, 547, 549".
Uchwała Nr 230/XXXVII/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością gruntową przez Wójta Gminy.
Uchwała Nr 229/XXXVII/2005 w sprawie: ustalenia dla terenu gminy Janów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży.
Uchwała Nr 228/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł
Uchwała Nr 227/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok.
Uchwała Nr 226/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 395 273,00 zł
Uchwała Nr 225/XXXVII/2005 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 147 732,00 zł
Uchwała Nr 224/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w kwocie 252 653,00 zł
Uchwała Nr 223/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w kwocie 152 074,00 zł
Uchwała Nr 222/XXXVII/2005 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczek w kwocie 404 727,00 zł
Uchwała Nr 221/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała Nr 220/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005
Uchwała Nr 219/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej