Uchwała Nr 230/XXXVII/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością gruntową przez Wójta Gminy.

Uchwala Nr 230/XXXVII/2005
Rady Gminy w Janowie
z dnia 23 września 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością gruntową przez Wójta Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity z dnia 12października 2001 r. (Dz. U. Nr 142, póz. 1591, zm. Dz. U. 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, póz. 1203 Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717, Nr 162, póz. 1568, Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806).

Rada Gminy Janów
uchwala, co następuje;

§1

Upoważnia się Wójta Gminy Janów do zawarcia z OSP w Piasku na czas określony 20 lat
umowy użyczenia nieruchomości położonej w Piasku przy ul. Strażackiej, dla której Sąd
Rejonowy  w   Częstochowie  prowadzi  księgę  wieczystą KW  81381,  działka
numer 502/1 k.m. 5. obręb Piasek, o pow. 0.2693 ha.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 235/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok.
Uchwała Nr 234/XXXVII/2005 w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku - Białej w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej
Uchwała Nr 233/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany uchwały Nr 194/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjlanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów.
Uchwała Nr 232/XXXVII/2005 w sprawie: deklaracji przez Radę Gminy w Janowie o zabezpieczeniu środków w 2006 roku na "Uregulowanie ruchu turystycznego w rezerwacie PARKOWE poprzez budowę ścieżki rowerowej".
Uchwała Nr 231/XXXVII/2005 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Stworzenie warunków do rozwoju turystyki na terenie gminy Janów poprzez przebudowę drółg gminnych nr 5, 329, 330, 356, 547, 549".
Uchwała Nr 230/XXXVII/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością gruntową przez Wójta Gminy.
Uchwała Nr 229/XXXVII/2005 w sprawie: ustalenia dla terenu gminy Janów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży.
Uchwała Nr 228/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł
Uchwała Nr 227/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok.
Uchwała Nr 226/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 395 273,00 zł
Uchwała Nr 225/XXXVII/2005 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 147 732,00 zł
Uchwała Nr 224/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w kwocie 252 653,00 zł
Uchwała Nr 223/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w kwocie 152 074,00 zł
Uchwała Nr 222/XXXVII/2005 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczek w kwocie 404 727,00 zł
Uchwała Nr 221/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała Nr 220/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005
Uchwała Nr 219/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej