główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 218/XXXVI/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł

Uchwała Nr 218/XXXVI/2005
Rady Gminy w Janowie

z dnia 2 sierpnia 2005 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

Zaciągnąć kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie 700.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację dróg gminnych Janów ul. Żurawska, Cmentarna                             700.000,00 zł

§2

Kredyt będzie spłacony z dochodów gminy do końca 2011 roku.

§3

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/