główna zawartość
artykuł nr 1

Plan Budżetu Gminy Janów na 2004 rok

Plan Budżetu Gminy Janów na 2004 rok

Dział

Rozdział 

Nazwa

Dochody

Wydatki

O1O

 

Rolnictwo i łowiectwo

  1 821 697,00 zł

  2 244 266,00 zł

 

O1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

   1 818 697,00 zł

   2 239 636,00 zł

 

O1030

Izby rolnicze

                  -  

         4 630,00 zł

 

O1095

Pozostała działalność

         3 000,00 zł

                  -  

600

 

Transport i łączność

  1 713 581,00 zł

  2 682 763,00 zł

 

60016

Drogi publiczne gminne

   1 651 581,00 zł

   2 550 459,00 zł

 

60017

Drogi wewnętrzne

       62 000,00 zł

     132 304,00 zł

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

     406 000,00 zł

       30 000,00 zł

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

     380 400,00 zł

       30 000,00 zł

 

70095

Pozostała działalność

       25 600,00 zł

                  -  

710

 

Działalność usługowa

         1 000,00 zł

     127 000,00 zł

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

                  -  

     125 000,00 zł

 

71035

Cmentarze

         1 000,00 zł

         2 000,00 zł

750

 

Administarcja publiczna

       66 391,00 zł

  1 454 330,00 zł

 

75011

Urzędy wojewódzkie

       33 391,00 zł

     124 420,00 zł

 

75022

Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/

                  -  

       90 025,00 zł

 

75023

Urzędy gminn/miast i miast na prawach powiatu/

       33 000,00 zł

   1 227 885,00 zł

 

75095

Pozostała działalność

                  -  

       12 000,00 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

           936,00 zł

           936,00 zł

 

 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

            936,00 zł

            936,00 zł

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

                  -  

     184 842,00 zł

 

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

                  -  

     172 300,00 zł

 

75414

Obrona cywilna

                  -  

       12 542,00 zł

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

  2 233 549,00 zł

       25 000,00 zł

 

 

innych jednostek nie posiadających osobowości

 

 

 

 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

 

 

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

       20 500,00 zł

                  -  

 

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

   1 145 700,00 zł

                  -  

 

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

         1 000,00 zł

                  -  

 

 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

 

 

75619

Różne rozliczenia 

       72 000,00 zł

                  -  

 

75621

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

     994 349,00 zł

                  -  

 

 

państwa

 

 

 

75647

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności

                  -  

       25 000,00 zł

757

 

Obsługa długu publicznego

                  -  

     100 000,00 zł

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

                  -  

     100 000,00 zł

758

 

Różne rozliczenia

  5 111 103,00 zł

     150 000,00 zł

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

   3 138 752,00 zł

                  -  

 

75802

Uzupełnienie subwencji ogólenj dla jednostek samorządu

   1 962 351,00 zł

                  -  

 

 

terytorialnego

 

 

 

75814

Różne rozliczenia finansowe

       10 000,00 zł

       25 000,00 zł

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

                  -  

     125 000,00 zł

801

 

Oświata i wychowanie

     293 418,00 zł

  4 080 746,00 zł

 

80101

Szkoły podstawowe

                  -  

   2 063 657,00 zł

 

80104

Przedszkola

                  -  

     192 732,00 zł

 

80110

Gimnazja

     293 418,00 zł

   1 593 587,00 zł

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

                  -  

     115 000,00 zł

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

                  -  

         5 000,00 zł

 

80195

Pozostała działalność

                  -  

     110 770,00 zł

851

 

Ochrona Zdrowia

                  -  

     232 000,00 zł

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

                  -  

     114 000,00 zł

 

85195

Pozostała działalność

                  -  

     118 000,00 zł

852

 

Pomoc społeczna

     217 163,00 zł

     572 852,00 zł

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

         4 637,00 zł

         4 637,00 zł

 

 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

 

 

 

oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

 

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

     127 743,00 zł

     167 743,00 zł

 

 

społeczne

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

                  -   

       16 000,00 zł

 

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

         8 133,00 zł

         8 133,00 zł

 

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

       67 650,00 zł

     200 723,00 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

         9 000,00 zł

     137 616,00 zł

 

85295

Pozostała działalność

                  -  

       38 000,00 zł

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

       54 000,00 zł

     549 880,00 zł

 

85401

Świetlice szkolne

                  -  

       97 558,00 zł

 

85404

Przedszkola

       40 000,00 zł

     403 683,00 zł

 

85417

Szkolne Schroniska Młodzieżowe

       14 000,00 zł

       48 639,00 zł

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

     219 590,00 zł

     905 232,00 zł

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

       44 140,00 zł

     283 338,00 zł

 

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

         1 000,00 zł

                  -  

 

90095

Pozostała działalność

     174 450,00 zł

     621 894,00 zł

921

 

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

       60 000,00 zł

     308 581,00 zł

 

92109

Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

       60 000,00 zł

     206 962,00 zł

 

92116

Biblioteki

                  -  

     101 619,00 zł

926

 

Kultura fizyczna i sport

                  -  

       50 000,00 zł

 

92695

Pozostała działalność

                  -  

       50 000,00 zł

RAZEM

 12 198 428,00

 13 698 428,00