główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 216/XXXV/2005 w sprawie: zmiany uchwały Nr 65/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów

Uchwała Nr  216/XXXV/2005
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 czerwca 2005 roku

 

w sprawie : zmiany Uchwały Nr. 65/X1V/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia

30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów

 

Na podstawie art.3 ust. l i art. 18 ust.2 pkt. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust.2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych ( Dz.U. Nr. 62 póz. 718 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy uchwala:

§ l.

W Uchwale Nr.65/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów , w Regulaminie Rady Gminy w § 68 ust. l
dodaje się zdanie drugie w brzmieniu :

„Wspólne posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Rady Gminy”

 

§2.

W załączniku nr.3 do Statutu Gminy - Wykaz jednostek organizacyjnych w gminie Janów
dodaje się punkt 12 w brzmieniu :

„12. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie”

 

§3.

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/