główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 213/XXXV/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 600.000,00 zł

Uchwała Nr 213/XXXV/2005
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 czerwca 2005 roku

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 600.000,00 zł.

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148             z późn. zm.)

 

Rada Gminy w Janowie uchwala:

 

§1

 

Zaciągnąć kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację ulic w miejscowości Złoty Potok ul. Krasińskiego i ul. Mineralna             300.000,00 zł

- modernizacja drogi do transportu rolnego Żuraw ul. Figurska, Janów-Śmiertny Dąb      200.000,00 zł

- adaptacja i termomodernizacja budynku dla potrzeb Centrum Ratownictwa Medycznego           

                                                                                                                                               100.000,00 zł

§ 2

Kredyt będzie spłacony z dochodów gminy do końca 2011 roku.

§ 3

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/