główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 211/XXXV/05
RADY GMINY W JANOWIE

z dnia 28 czerwca 2005roku

 


w sprawie nieodpłatnego nabycia lokali mieszkalnych wraz z ułamkową współwłasnością gruntu i części wspólnych budynku.


Na podstawie art. 18 ust. l i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23, póz. 2 20, Nr 62, póz. 5 58, Nr
113, poz.984. Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80 póz. 717, Nr 162 póz. 1568, z
2004 r. Nr 102 póz. 1056 i Nr 116 póz. I203/, art. 40a ust. 10 ustany z dnia 28.09.1991 o lasach
/tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 56 póz. 679 zm. w 2000 r. Dz. U. Nr 86 póz. 958, Nr 12 póz. J 36.
Nr 120 póz. 1268, w 2001 r. Dz.U. Nr 110 póz. 1189, Nr 145 póz. 1623, w 2002 r. Dz.U. Nr 25 póz.
253, Nr 113 póz. 984, Nr 200 póz. 1682, w 2003 r. Dz.U. Nr 80 póz. 721 i poz.717. Nr 162
póz. 1568, Nr 203 póz. 1966, Nr 229 póz. 2273, w 2004 r. Nr 92 póz. 882, Nr 93 póz. 894, Nr 141
póz. 1492/

 

Rada Gminy w Janowie uchwala, co następuje:

§1

Rada Gminy wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego poniższych
nieruchomości:

 

Ip.

Adres

 

Powierzchnia
działki (m2)

Pow. lokalu
(m2)

Pow. pomieszczeń
gospodarczych (m )

Wartość

 

l.

Złoty Potok,
ul. Kościuszki 6/6

4.869

115,5

73,90

63.900,

 

2

 

Janów,
ul. Przyrowska 19/7

17.118

48,4

36,4

37.000,-

3.

Janów,
ul. Przyrowska 21/7

17.118

48,3

35,2

34.200,-

4

 

Ponik,
ul. Wczasowa 31/2

4.136

33,4

 

13,3

8.200,-

5.

Ponik,
ul. Wczasowa 32/1

4.136

49,7

16,4

11.200,-

 

znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Złoty Potok.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/