Uchwała Nr 210/XXXV/2005 w sprawie: odkreślenie zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych przez Wójta Gminy

UCHWAŁA NR 210/XXXV/2005
RADY GMINY W JANOWIE
z dnia 28 czerwca 2005 roku

 

w sprawie : określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych przez Wójta Gminy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity z dnia 12 października 2001 r. / Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z póżn. zmianami/

 

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje :

 

§1

Upoważnia się Wójta Gminy Janów do zawierania na okres dłuższy niż 3 lata umów
dzierżawy gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Janów, stosownie do decyzji
Wojewody Śląskiego potwierdzającej każdorazowo nabycie z mocy prawa składników
byłego mienia Skarbu Państwa wymienionego w art. l i art. 2 ustawy z dnia 19 października
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( Dz. U. 2004 r,
Nr 208, póz. 2128 zm. Dz. U. 2004, Nr 281, póz. 2772 ).

 

§ 2

Wykonanie uchwały, przy odpowiednim stosowaniu rozdziału 6 ustawy wymienionej w § l
powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/