główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 208/XXXIV/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu na 2005 rok.

Uchwała Nr 208/XXXIV/2005

Rady Gminy w Janowie

z dnia 10 maja 2005 rok

w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku             o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art.3 ustawy z dnia            13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 , poz.1966)

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§ 1

Zmienia się plan budżetu gminy zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3.

§ 2

Plan budżetu po zmianach:

Dochody                       12 095 457,00 zł

Wydatki                       13 661 775,00 zł

Przychody                       2 999 600,00 zł

Rozchody                        1 433 282,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/