główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 202/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Lusławice"

Uchwała Nr 202/XXXIV/2005
Rady Gminy w Janowie
z dnia 10 maja 2005 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Lusławice"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 2001 r.. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. l pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie trybu składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" (Dz.U. z 2004. nr 284 póz 2846)

 

 

Rada Gminy w Janowie zatwierdza:

§1

Zatwierdza się „Plan rozwoju miejscowości Lusławice" przyjęty uchwalą Nr 1/05 Zebrania Wiejskiego sołectwa Lusławice z dnia 23 kwietnia 2005r, stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów i Sołtysowi sołectwa Lusławice.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie Gminy Janów.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/Sławomir Krzyształowski/