główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 200/XXXIV/2005 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Janów dodatków do wynagrodzenia, na

Uchwała Nr 200/XXXIV/2005
Rady Gminy w Janowie
z dnia 10 maja 2005 roku

z dnia   10 maja 2005 roku   

w sprawie : ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę ora zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Janów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

      Na podstawie art. 30 ust. 6 art. 49 ust 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia  26  stycznia 1982 r. – Karta  Nauczyciela  /  Dz.  U.  z  2003r.  Nr  118,  poz. 1112  z  późn.  zm./ w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala :

§ 1

Regulamin określa :

 1. wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
 2. szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,
 3. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe               i godziny doraźnych zastępstw,
 4. wysokość i szczegółowe warunki wypłacania nagród,
 5. wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy Janów

§ 2

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

 1. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm)
 2. Rozporządzeniu  -  rozumie  się  przez  to  rozporządzenie   Ministra Edukacji  Narodowej  i Sportu  wydawane  na  podstawie  art.  33  ust. 3 oraz  art. 34  ust. 2 i 3   ustawy  z  dnia 26 stycznia   1982 r.-   Karta Nauczyciela,
 3. Szkole -  należy  rozumieć   przez  to  jednostki  organizacyjne wymienione  w   art.  1 pkt. 1 ustawy  z  dnia   26   stycznia  1982 r.  - Karta  Nauczyciela,  dla których  organem prowadzącym   jest  gmina Janów.
 4. Nauczycielach  -  należy   rozumieć   przez  to  również wychowawców i innych  pracowników pedagogicznych   zatrudnionych w  jednostkach organizacyjnych, o  których   mowa w  pkt.  3.
 5. Klasie  -  należy  przez  to  rozumieć  także   oddział  lub  grupę,
 6. Uczniu -  należy  przez  to  rozumieć  także    wychowanka,
 7. Tygodniowym   obowiązkowym  wymiarze   godzin -  należy  przez  to rozumieć tygodniowy obowiązkowy    wymiar  godzin ,  o  którym mowa   w  art.  42  ust. 3 i ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 Karty Nauczyciela.                       

                                                                        § 3

  Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni , za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy , z powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny , za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego .

                                                                        § 4

  W zależności od spełnienia ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego  o których mowa w rozporządzeniu oraz spełniania warunków określonych w §  5 niniejszego regulaminu nauczycielowi , w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły , może być przyznany dodatek motywacyjny .

                                                                        § 5

   

  Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest ponadto :

  1. uzyskiwanie przez uczniów , z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela , dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych , potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji , efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach , zawodach  i olimpiadach  itp.
  2. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami ,
  3. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów , aktywne i efektywne działanie na rzecz  uczniów potrzebujących szczególnej opieki ,
  4. systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
  5. podnoszenie umiejętności zawodowych ,
  6. wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
  7. dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń , pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych ,
  8. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej , w tym pedagogicznej,
  9. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych ,
  10. przestrzeganie dyscypliny pracy,
  11. posiadanie wyróżniającej oceny pracy,
  12. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
  13. udział w komisjach przedmiotowych i innych ,
  14. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły ,
  15. prowadzenie lekcji koleżeńskich , przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz –szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli ,
  16. aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
  17. jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym , dodatkowym zadaniem lub zajęciem.

                                                                        § 6

  1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż   6 miesięcy.
  2. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych  wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły .
  3. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie niższej niż 5% i nie wyższej niż 20% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego . Fundusz tworzy się w wysokości 0,5% wynagrodzenia zasadniczego.
  4. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje dyrektor w ramach posiadanych środków ,   a dyrektorowi szkoły Wójt Gminy.

                                                                        § 7

   Nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom , którym powierzono wychowawstwo klasy , sprawowanie funkcji doradcy metodycznego , nauczyciela konsultanta lub opiekuna stażu , przysługuje dodatek funkcyjny.

                                                                       § 8

   1. Nauczycielom , którym powierzono stanowiska lub funkcje określone w rozporządzeniu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w zamieszczonej w niniejszym paragrafie tabeli i § 9  regulaminu.

   2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy w granicach stawek określonych w tabeli uwzględniając m.in. wielkość placówki , jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska oraz liczbę stanowisk kierowniczych w placówce.

                                   Tabela stawek dodatków funkcyjnych 

      Stanowisko

   Wysokość dodatku funkcyjnego - % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z przygotowaniem pedagogicznym

   Dyrektor szkoły :

   Do 8 oddziałów

   Powyżej 8 oddziałów

    

    Od 30% do 45%

    Od 50% do 70%

    

    

   Wicedyrektor szkoły

    Od 30% do 45%

   Dyrektor przedszkola :

    1 oddział

    4 oddziały

   Od 20% do 30%

   Od 30% do 35%

    

                                                                        § 9

   Nauczycielowi przysługuje również dodatek funkcyjny z tytułu wykonywania zadań :

   1) wychowawstwo klasy , ustalane przez dyrektora szkoły na semestr    - w wysokości od 20 do 50 zł miesięcznie ,

   2) opiekuna stażu – w wysokości 30 zł miesięcznie za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece. 

                                                                        § 10

   1. Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy , a w szczególności :
        1) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do nauczania
           
   specjalnego – w wysokości od 114 zł do 410 zł miesięcznie w przeliczeniu na etat 
            zatrudnionego,
    w zależności od posiadanego awansu zawodowego

        2) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą
            upośledzoną
   umysłowo w stopniu głębokim – w wysokości od 342 zł do 615 zł 
            miesięcznie w przeliczeniu na 
   etat zatrudnionego , w zależności od posiadanego
           awansu zawodowego .

   2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy , z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy , za którą przysługuje wynagrodzenie , liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

   3. Dodatek wypłaca się w całości , jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku gdy nauczyciel , któremu powierzono stanowisko kierownicze , realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej , jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

                                                                            § 11

   1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się , dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego , łącznie z dodatkami za warunki pracy przez miesięczną  liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć , ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych , wychowawczych  lub opiekuńczych , realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

   2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela , o której mowa w ust.4 , uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin , w ten sposób , że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się , a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

   3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie  przysługuje za dni , w których nauczyciel nie realizował zajęć z powodu :

       a) przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego ,
      
   b) rozpoczynania lub kończenia roku szkolnego w środku tygodnia ,
      
   c) usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

   4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach , w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach , w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia  - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art.42 ust.3 lub ustalony na podstawie art.42 ust.7 Karty Nauczyciela , pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub ¼ , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy ) za każdy dzień  usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych , za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu , nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

                                                                          § 12

    Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych wypłaca się z dołu.

                                                                          § 13

   1. Nauczycielowi , aktualnie zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy w wysokości od 0,30 zł na jedną osobę ale nie przekraczającej kwoty 0,50 zł miesięcznie.

   2. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

   3. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy , a także w okresach :
      
    - nieświadczenia pracy , za które przysługuje wynagrodzenie
       
   - pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
       
   - odbywania zasadniczej służby wojskowej , przeszkolenia wojskowego , okresowej
          służby 
    wojskowej . W przypadku jednak , gdy z nauczycielem powołanym do służby
          zawarta była umowa
   na czas określony , dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca
          okresu , na który umowa ta
   została zawarta,
        
   - korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach .

   4. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela .

   5. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły , a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.

                                                                  § 14

   1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych oraz 4,5% kwoty rocznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeznaczeniem na wypłaty nagród : Nagroda Wójta Gminy i Nagroda Dyrektora Szkoły.
   2. Z wydzielonej puli – 70% przeznacza się do dyspozycji dyrektorom szkół , a 30% do dyspozycji Wójta Gminy.
   3. Wysokość Nagrody Wójta Gminy nie może być niższa niż 17% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
   4. Wysokość Nagrody Dyrektora Szkoły nie może być niższa niż 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
   5. Warunkiem przyznania nagrody, o której mowa w ust.1 , jest przepracowanie przez nauczyciela w szkole co najmniej jednego roku i spełnienie najmniej trzech kryteriów określonych w ust. 7 i 8.
   6. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana dyrektorowi szkoły , a także nauczycielowi na umotywowany wniosek dyrektora  .
   7. Ustala się następujące kryteria przyznania Nagrody Dyrektora :
    a) wyniki nauczania i efekty wychowawcze,
    b) dyscyplina pracy, 
    c) nowatorstwo w pracy dydaktycznej ,
    d) zróżnicowanie formy działalności wychowawczej ,
    e) przygotowanie uroczystości szkolnych,
    f) samokształcenie i dokształcanie nauczycieli ,
    g) udział w pracach organów i komisji szkolnych i pozaszkolnych .
   8. Ustala się następujące kryteria przyznania Nagrody Wójta Gminy :
    a) powszechnie uznawany dorobek w pracy dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej ,
    b) szczególne osiągnięcia w kierowaniu zespołem,
    c) dorobek naukowy : publikacje , opracowania,
    d) wprowadzanie pozytywnie ocenianych innowacji w kształceniu uczniów i prowadzeniu szkoły,
    e) organizowanie imprez, festynów szkolnych ,
    f)  pozyskiwanie dochodów pozabudżetowych ,
    g) znaczące osiągnięcia uczniów na olimpiadach i konkursach .
   9. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem , a jego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych.
   10. Nagrody mogą być przyznane z okazji zakończenia roku szkolnego lub z okazji Dnia Edukacji Narodowej .

                                                                    § 15

    Traci moc uchwała Nr. 183/XXXII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Janów dodatków do wynagrodzenia , nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

                                                                      § 16Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

                                                                      § 17

    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

    Przewodniczący Rady
    Gminy Janów

    /Sławomir Krzyształowski/