Uchwała Nr 198/XXXIII/2005 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2004

Uchwała Nr 198/XXXIII/2005
Rady Gminy w Janowie

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, póz. 148)

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§1.

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2004, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz udzielić absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2004.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

Załączniki
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2004 – zał. nr 1 – Wykonanie dochodów z częścią opisową   160.000 KB
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2004 – zał. nr 2 – Łączne zestawienie dochodów   29.500 KB
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2004 – zał. nr 3 – Zestawienie subwencji   36.000 KB
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2004 – zał. nr 4 – Wykonanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   68.500 KB
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2004 – zał. nr 5 – Wykonanie dotacji na zadania własne i zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień   54.500 KB
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2004 – zał. nr 6 – Wykonanie dochodów pochodzących z innych źródeł.   43.000 KB
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2004 – zał. nr 7 – Wykonanie dochodów własnych.   70.500 KB
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2004 – zał. nr 8 – Wykonanie wydatków z częścią opisową   319.000 KB
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2004 - zał. nr 9 - Łączne zestawienie wydatków   30.000 KB
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2004 – zał. nr 10 – Wydatki inwestycyjne z częścią opisową.   72.500 KB
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2004 – zał. nr 11 – Wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   37.500 KB
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2004 – zał. nr 12 – Wykonanie wydatków z zakresu zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji z zakresu realizacji własnych zadań gminy   37.000 KB
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2004 – zał. nr 13 – Wydatki na wynagrodzenia   40.500 KB
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2004 – zał. nr 14 – Wydatki na pochodne od wynagrodzeń   39.000 KB
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2004 – zał. nr 15 – Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW.   31.000 KB

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 198/XXXIII/2005 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2004
Uchwała Nr 197/XXXIII/2005 w sprawie:uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
Uchwała Nr 196/XXXIII/2005 w sprawie:uchwaleni Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Uchwała Nr 195/XXXIII/2005 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Janów o nazwie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie (ZOPO)
Uchwała Nr 194/XXXIII/2005 w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 193/XXXIII/2005 w sprawie:delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu
Uchwała Nr 192/XXXIII/2005 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego
Uchwała Nr 191/XXXIII/2005 w sprawie:upoważnienia Wójta Gminy Janów do wydzierżawienia pomieszczeń znajdujących się w budynku komunalnym położonym przy ulicy Leśnej 3 w Janowie podmiotom prowadzącym prywatną praktykę lekarską.
Uchwała Nr 190/XXXIII/2005 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za rok 2004
Uchwała Nr 189/XXXIII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała Nr 188/XXXIII/2005 w sprawie:zmiany klasyfikacji budżetowej