główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 197/XXXIII/2005 w sprawie:uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

Uchwała Nr 197/XXXIII/2005
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 kwietnia 2005 roku


w sprawie : uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

Na podstawie art. 18 ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 17 ust. l pkt.18 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr.64 póz. 593 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. Nr.62 poz.718 z późniejszymi
zmianami)

Rada Gminy uchwala :

§1.

Uchwalić Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§3.

Traci moc Uchwała Nr.l25/XXIV/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 20 lipca 2004
roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 198/XXXIII/2005 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2004
Uchwała Nr 197/XXXIII/2005 w sprawie:uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
Uchwała Nr 196/XXXIII/2005 w sprawie:uchwaleni Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Uchwała Nr 195/XXXIII/2005 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Janów o nazwie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie (ZOPO)
Uchwała Nr 194/XXXIII/2005 w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 193/XXXIII/2005 w sprawie:delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu
Uchwała Nr 192/XXXIII/2005 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego
Uchwała Nr 191/XXXIII/2005 w sprawie:upoważnienia Wójta Gminy Janów do wydzierżawienia pomieszczeń znajdujących się w budynku komunalnym położonym przy ulicy Leśnej 3 w Janowie podmiotom prowadzącym prywatną praktykę lekarską.
Uchwała Nr 190/XXXIII/2005 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za rok 2004
Uchwała Nr 189/XXXIII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała Nr 188/XXXIII/2005 w sprawie:zmiany klasyfikacji budżetowej