główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 196/XXXIII/2005 w sprawie:uchwaleni Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

Uchwała Nr 196/XXXII 1/2005

Rady Gminy w Janowie

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie : uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Janowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 Nr.142 póz.1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art.5 ust.9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r.
Nr.67 poz.329 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy uchwala :

§1.

Uchwala się Statut Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie ,
w skrócie ZOPO . stanowiący załącznik Nr. l do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtów i Gminy Janów.

§3.

 

Uchwala wchodzi w życie z dniem l czerwca 2005 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 198/XXXIII/2005 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2004
Uchwała Nr 197/XXXIII/2005 w sprawie:uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
Uchwała Nr 196/XXXIII/2005 w sprawie:uchwaleni Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Uchwała Nr 195/XXXIII/2005 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Janów o nazwie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie (ZOPO)
Uchwała Nr 194/XXXIII/2005 w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 193/XXXIII/2005 w sprawie:delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu
Uchwała Nr 192/XXXIII/2005 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego
Uchwała Nr 191/XXXIII/2005 w sprawie:upoważnienia Wójta Gminy Janów do wydzierżawienia pomieszczeń znajdujących się w budynku komunalnym położonym przy ulicy Leśnej 3 w Janowie podmiotom prowadzącym prywatną praktykę lekarską.
Uchwała Nr 190/XXXIII/2005 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za rok 2004
Uchwała Nr 189/XXXIII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała Nr 188/XXXIII/2005 w sprawie:zmiany klasyfikacji budżetowej