główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 195/XXXI11/2005

Rady Gminy w Janowie

Z dnia 29 kwietnia 2005 roku

 

 

w sprawie : utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Janów o nazwie

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie ( ZOPO)

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt.8, art.18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr. 15 póz. 148 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy uchwala :

 

§1.

Z dniem l czerwca 2005 roku tworzy się jednostkę organizacyjną Gminy Janów o nazwie
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.

 

§2.

Jednostka organizacyjna zostaje utworzona do obsługi finansowej i administracyjnej
wszystkich placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina
Janów.

 

§3.

Obsługa finansowa i administracyjna placówek oświatowych rozpocznie się z dniem
l lipca 2005 roku.

 

§4.

Zasięg działania jednostki obejmować będzie obszar Gminy Janów.

 

§5

Statut ZOPO zatwierdza Rada Gminy Janów.

 

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów

 

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem l czerwca 2005 roku .

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/Sławomir Krzyształowski/

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 198/XXXIII/2005 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2004
Uchwała Nr 197/XXXIII/2005 w sprawie:uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
Uchwała Nr 196/XXXIII/2005 w sprawie:uchwaleni Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Uchwała Nr 195/XXXIII/2005 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Janów o nazwie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie (ZOPO)
Uchwała Nr 194/XXXIII/2005 w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 193/XXXIII/2005 w sprawie:delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu
Uchwała Nr 192/XXXIII/2005 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego
Uchwała Nr 191/XXXIII/2005 w sprawie:upoważnienia Wójta Gminy Janów do wydzierżawienia pomieszczeń znajdujących się w budynku komunalnym położonym przy ulicy Leśnej 3 w Janowie podmiotom prowadzącym prywatną praktykę lekarską.
Uchwała Nr 190/XXXIII/2005 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za rok 2004
Uchwała Nr 189/XXXIII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała Nr 188/XXXIII/2005 w sprawie:zmiany klasyfikacji budżetowej