główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 194/XXXIII/2005 w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów

Uchwała Nr. 194/XXXIII/2005

Rady Gminy w Janowie

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

 

 

 

w sprawie : uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej                            

                  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

                  gminy Janów

 

 

 

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 art.40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 8marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr.256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami )

 

Rada Gminy uchwala :

 

                                                    § 1

 

1. Na podstawie art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

    ( Dz..U. z 2004 r. Nr.256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami ) uchwala się

    regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

    uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

    1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie

        oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr.256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami )

    2) wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Janów

    3) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Janów

    4) dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora szkoły

 

                                                       §  2

 

     1. Pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego przyznaje

         się uczniom, o ile znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. dochód na osobę                        

         w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego zgodnie                              

         z obowiązującymi przepisami wskazanymi w art. 90 d ust. 7 ustawy z dnia 7 września

        1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

         zmianami).

    

                                                         § 3

 

 

 

  1. Stypendia szkolne przyznaje się w następującej wysokości:

  1) Wysokość stypendium szkolnego w skali roku ustala się jako sumę kwoty wynikającej    

       z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne    

       uzupełnienie z tytułu okoliczności uzasadniającej przyznania pomocy.

 

 

 

  2) Ustala się trzy grupy dochodowe :

         - grupa I – dochody miesięczne na członka rodziny wynoszą poniżej 100 zł ,

         - grupa II – dochody miesięczne na członka rodziny są w granicach od 101 zł – 200 zł

         - grupa III – dochody miesięczne na członka rodziny są w granicach od 201 zł do 316 zł.

       3)  Wysokość stypendium szkolnego na dany rok szkolny różnicuje się w zależności od  

             dochodu na członka rodziny ucznia w następujący sposób:

         1) I grupa - 90% kwoty o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada    

                            2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.Nr 228. poz. 2255, z póź. zm.¹ ).

         2) II grupa - 85%                  - ׀׀ -                                                   - ׀׀ -

         3) III grupa -80 %                 - ׀׀ -                                                   - ׀׀ -

       4) W przypadku wystąpienia w rodzinach również innych okoliczności , o których mowa  

           w art.90d ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz podatku dochodowym od

           osób fizycznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr.281 poz.2781) stypendium wzrasta o 5%.

                   

                                                           § 4

 

 Stypendium szkolne może być udzielane w następujących formach :

 

       1. zlecenia na zakup rzeczy niezbędnych uczniowi ,

       2. pokrycia kosztów zakwaterowania w internacie i dojazdów do szkoły na podstawie

           imiennych biletów miesięcznych ,

       3. pokrycia kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych ,

      

                                                            § 5

 

 1. Podstawą wypłacenia stypendium w formie określonej w  § 4  ustępie 1 jest    

           udokumentowanie poniesionych wydatków rachunkiem lub fakturą, potwierdzającymi    

           zakup pomocy rzeczowych niezbędnych dla ucznia.

       2. Przez pomoc rzeczową dla ucznia rozumie się :

        a) zakupu niezbędnych podręczników

        b) zakupu przyborów szkolnych

        c) zakupu stroju gimnastycznego

        d) zakupu obuwia zmiennego.

 

                                                             § 6

 

1. Stypendium szkolne udzielane jest na podstawie wniosku składanego do Urzędu Gminy.

      2. Wniosek o  przyznanie stypendium szkolnego przesyła się do dyrektora danej szkoły

          celem uzyskania opinii o zasadności udzielania pomocy. 

      3. Stypendium szkolne może być również udzielane  z Urzędu .

 

 

                                                             § 7

 

 Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci zasiłku szkolnego przysługuje    

w szczególności uczniom w rodzinie których wystąpiło zdarzenie losowe w postaci zgonu jej członka,  pożaru, powodzi, gradobicia i wichury .

 

                                                              

 

 

                                                              § 8

 

 

 Zasiłku szkolnego udziela się w trybie przewidzianym  w § 6.

 

 

                                                              § 9

 

 Stypendium szkolne i zasiłek szkolny, o jakim mowa w niniejszym regulaminie w postaci          świadczeń rzeczowych przekazuje się odpowiednio przelewem po przedstawieniu faktury

     1) na konto : internatu,

     2) na konto : stołówki szkolnej,

     3) na konto : innej jednostki świadczącej usługę.

 

                                                           § 10

                                     

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

 

                                                            § 11

 

 

Traci moc Uchwała Nr.184/XXXII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 marca 2005 roku        w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów.

 

                                                            § 12

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/Sławomir Krzyształowski/

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 198/XXXIII/2005 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2004
Uchwała Nr 197/XXXIII/2005 w sprawie:uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
Uchwała Nr 196/XXXIII/2005 w sprawie:uchwaleni Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Uchwała Nr 195/XXXIII/2005 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Janów o nazwie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie (ZOPO)
Uchwała Nr 194/XXXIII/2005 w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 193/XXXIII/2005 w sprawie:delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu
Uchwała Nr 192/XXXIII/2005 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego
Uchwała Nr 191/XXXIII/2005 w sprawie:upoważnienia Wójta Gminy Janów do wydzierżawienia pomieszczeń znajdujących się w budynku komunalnym położonym przy ulicy Leśnej 3 w Janowie podmiotom prowadzącym prywatną praktykę lekarską.
Uchwała Nr 190/XXXIII/2005 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za rok 2004
Uchwała Nr 189/XXXIII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała Nr 188/XXXIII/2005 w sprawie:zmiany klasyfikacji budżetowej