Uchwała Nr 193/XXXIII/2005 w sprawie:delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu

Uchwała Nr 193/XXXIII/2005

Rady Gminy w Janowie

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie : delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji

konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu

 

 

Na podstawie art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.36a ust.5 pkt. la ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr.67 póz. 329 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Janów uchwala :

 

§ l.

Deleguje się do pracy w komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu przedstawicieli organu
prowadzącego szkołę :

1. Wójta Gminy - Adama Markowskiego

2. Radnego Gminy - Franciszka Cieślińskiego

3. Radnego Gminy - Krzysztofa Szczepana

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 


§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 198/XXXIII/2005 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2004
Uchwała Nr 197/XXXIII/2005 w sprawie:uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
Uchwała Nr 196/XXXIII/2005 w sprawie:uchwaleni Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Uchwała Nr 195/XXXIII/2005 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Janów o nazwie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie (ZOPO)
Uchwała Nr 194/XXXIII/2005 w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 193/XXXIII/2005 w sprawie:delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu
Uchwała Nr 192/XXXIII/2005 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego
Uchwała Nr 191/XXXIII/2005 w sprawie:upoważnienia Wójta Gminy Janów do wydzierżawienia pomieszczeń znajdujących się w budynku komunalnym położonym przy ulicy Leśnej 3 w Janowie podmiotom prowadzącym prywatną praktykę lekarską.
Uchwała Nr 190/XXXIII/2005 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za rok 2004
Uchwała Nr 189/XXXIII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała Nr 188/XXXIII/2005 w sprawie:zmiany klasyfikacji budżetowej