główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 191/XXXIII/2005 w sprawie:upoważnienia Wójta Gminy Janów do wydzierżawienia pomieszczeń znajdujących się w budynku komunalnym położonym przy ulicy Leśnej 3 w Janowie podmiotom prowadzącym prywatną praktykę lekarską.

Uchwała Nr 191/XXX1II/2005

Rady Gminy w Janowie

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

 

 

w sprawie : upoważnienia Wójta Gminy Janów do wydzierżawiania pomieszczeń

znajdujących się w budynku komunalnym położonym przy ulicy Leśnej 3
w Janowie podmiotom prowadzącym prywatną praktykę lekarską

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r.
Nr. 261 poz.2603)

 

 

Rada Gminy uchwala :

 

§ l.

Upoważnić Wójta Gminy do wydzierżawiania pomieszczeń znajdujących się w budynku
komunalnym położonym przy ulicy Leśnej 3 w Janowie na okres dłuższy niż trzy lata
następującym podmiotom :

1) Poradnia Stomatologiczna „Janów - Dent „ Monika Wysoczańska
z przeznaczeniem na prowadzenie samodzielnej
praktyki stomatologicznej,

 

2) ANMED Gabinet Lekarski Anna Mendakiewicz

z przeznaczeniem na prowadzenie samodzielnej praktyki ginekologicznej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 198/XXXIII/2005 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2004
Uchwała Nr 197/XXXIII/2005 w sprawie:uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
Uchwała Nr 196/XXXIII/2005 w sprawie:uchwaleni Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Uchwała Nr 195/XXXIII/2005 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Janów o nazwie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie (ZOPO)
Uchwała Nr 194/XXXIII/2005 w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 193/XXXIII/2005 w sprawie:delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu
Uchwała Nr 192/XXXIII/2005 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego
Uchwała Nr 191/XXXIII/2005 w sprawie:upoważnienia Wójta Gminy Janów do wydzierżawienia pomieszczeń znajdujących się w budynku komunalnym położonym przy ulicy Leśnej 3 w Janowie podmiotom prowadzącym prywatną praktykę lekarską.
Uchwała Nr 190/XXXIII/2005 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za rok 2004
Uchwała Nr 189/XXXIII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała Nr 188/XXXIII/2005 w sprawie:zmiany klasyfikacji budżetowej