Uchwała Nr 187/XXXII/2004 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Uchwała Nr 187/XXXII/2005

Rady Gminy w Janowie

z dnia 17 marca 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10, art. 51 ust. 2, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia                            8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 112, 113, 114, 116 ust. 4a, 117a, 118, 122, 128 i art. 134 ust 3 i 4 ustawy z dnia                     26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy w Janowie

uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 12 680 903,00 zł w tym:

-plan dotacji na zadania zlecone (zał. nr 3)                           871 386,00 zł

-subwencje dla gmin (zał. nr 2)                                          5 290 897,00 zł

-dotacje na zadania własne (zał. nr 4)                                   101 653,00 zł

-dochody pochodzące z innych źródeł (zał. nr 5)                 3 291 209,00 zł

-dochody własne (zał. nr 6)                                               3 125 758,00 zł

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 000,00 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki gminy w kwocie 14 247 621,00 zł w tym:

-plan wydatków na zadania zlecone (zał. nr 3)                        871 386,00 zł

-plan wydatków na zadania inwestycyjne (zał. nr 10)           4 560 470,00 zł

-pozostałe wydatki bieżące
w tym:

-na program przeciwdziałania alkoholizmowi                        100 000,00 zł

-wynagrodzenia i pochodne (zał. nr 9)                               6 215 634,00 zł

-wydatki bieżące                                                                2 500 131,00 zł

§ 3

1. Ustala się przychody w wysokości 3 000 000,00 zł jako kwotę planowanych kredytów i pożyczek długoterminowych na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące, z tego kwota 1 566 718,00 zł stanowi pokrycie deficytu budżetowego.

2. Ustala się rozchody w kwocie 1 433 282,00 zł na spłatę kredytów pobranych w Banku Ochrony Środowiska O/Częstochowa oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska                      i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną budżetową w kwocie 130 000,00 zł
Dział 758 Rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe"

§ 5

Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 5 000,00 zł

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na:

-dokonywaniu zmian w wydatkach budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej

-do samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 10 % dochodów budżetu gminy

-zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych do maksymalnej wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy. Pożyczki i kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym

§ 7

Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (zał. nr 15)

§ 8

Ustala się wydatki inwestycyjne dotyczące programu wieloletniego na lata 2005, 2006, 2007 zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.

§ 10

Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia a sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w terminie do 31 marca roku następnego

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego             z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/