Uchwała Nr 186/XXXII/2004 w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

Uchwała Nr 186/XXXII/2005

Rady Gminy w Janowie

z dnia 17 marca 2005 roku.

 

 

 

 

w sprawie : zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

                   Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.               z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

 

Rada Gminy w Janowie uchwala:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok, według Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Janów

 

§ 3.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

 

 Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/