Uchwała Nr 183/XXXII/2005 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Janów dodatków do wynagrodzenia, n

UCHWAŁA NR 183/XXX1I/2005
RADY GMINY W JANOWIE
z dnia 17 marca 2005 roku

w sprawie : ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Janów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 6 art. 49 ust 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm./w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala :

§1

Regulamin określa
1) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy Janów.
4) wysokość i szczegółowe warunku wypłacania nagród,
5) wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy Janów

§2

Ilekroć w regulaminie Jest mowa o :
1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.
2) Rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydawane na podstawie art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela,
3) Szkole - należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest gmina Janów.
4) Nauczycielach - należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt. 3.
5) Klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
6) Uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
7) Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 Karty Nauczyciela.

Wynagrodzenie zasadnicze
§3

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego określa art. 30 Karty Nauczyciela i jest uzależniona od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Sposób zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego określa poniższa tabela. W tabeli zawarte są minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone przez MENiS Dz U. 2005r. Nr. 22 poz. 181 zał. do rozporządzenia z dnia 31.01. 2005r. powiększone o 50 zł.

Posiadane kwalifikacje

Stopnie awansu zawodowego

 

Nauczyciel
stażysta

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

1

Stopień naukowy doktora, tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem
pedagogicznym

1.193

1.405

1.766

2.109

2.

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagog, tytuł zawodowy licencjata /inżyniera/ z przygotow. pedagogicznym.

1 033

1.214

1.523

1.820

3

 

Tytuł zawodowy licencjata/inżyniera/ bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium naucz, lub naucz.kolegium języków obcych

895

 

1.054

 

1.321

 

1.576

 

4

Pozostałe kwalifikacje

751

886

1.106

1.318

 


§4

Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji  ustala dyrektor szkoły lub placówki a w stosunku do dyrektora organ prowadzący.

§5

Ustalenie kwalifikacji nauczyciela i stopień awansu zawodowego dla potrzeb płacowych dokonuje dyrektor szkoły, placówki a dla dyrektora organ prowadzący placówkę  na podstawie oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.

Dodatek motywacyjny
§6

W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków o których mowa w rozporządzeniu oraz w § 7 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków   finansowych   wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie niższej niż 5% i nie wyższej niż 20% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Fundusz tworzy się w wysokości 0,5% wynagrodzenia zasadniczego.

§7

1. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje dyrektor w ramach posiadanych środków, a dyrektorowi szkoły Wójt Gminy.
2. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów określa regulamin.

Regulamin przyznawania dodatków powinien uwzględniać następujące kryteria:
1. -uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności:
a/ osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,
b/ osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,
2. - uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności:
a/ skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
b/ skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
c/ aktywne   i    efektywne   działania    na   rzecz   uczniów  potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, a w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,
3 - stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
4- zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela w tym w szczególności:
a/ inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
b/ udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu  oceniania,   klasyfikowania  i  promowania  uczniów  oraz  przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
c/ opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,
d/ inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów,
e/ skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,
5 - jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem.

Dodatek funkcyjny
§8

1. Nauczycielom, którym powierzono:
- stanowisko kierownicze w szkole,
- wychowawstwo klasy,
- funkcję doradcy metodycznego,
- nauczyciela - konsultanta,
- opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę, a dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków finansowych, uwzględniając:
a/ - wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną,
b/ - złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
c/ - liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,
d/ - wyniki pracy szkoły oraz warunki geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje,
3.Organ prowadzący oraz odpowiednio dyrektor ustalają wysokość dodatku funkcyjnego w odniesieniu do pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości:
a/    dla dyrektora przedszkola                    250 zł - 350 zł
b/    dla wicedyrektora, ustala dyrektor szkoły
c/    dla dyrektora szkoły do 8 oddziałów        350 zł - 550 zł
d/    dla dyrektora szkoły pow. 8 oddziałów      600 zł-800 zł
4. Nauczycielom, którym powierzono:
a/  wychowawstwo klasy, ustalane przez dyrektora szkoły na semestr                            20 zł - 50 zł
b/  opiekuna stażu -                                                                                                     30 zł

§ 9

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 2 i 3, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego  po miesiącu,   w  którym  nauczyciel  zaprzestał pełnienia    obowiązków    związanych  z powierzonym  stanowiskiem w związku z upływem okresu powierzenia tego stanowiska, wcześniejszego odwołania lub z innych   przyczyn, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły i na zasadach, o których mowa w ust. 1 i 2 przysługuje również wicedyrektorowi szkoły po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
4. Nauczyciel o którym mowa § 9 ust. 2 i 3 realizującemu również inne zadania lub sprawującemu inne funkcje przysługuje jeden dodatek funkcyjny ustalony w wysokości uwzględniającej zajmowane stanowiska kierownicze oraz sprawowanie funkcji,
5. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach kiedy nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz w okresie którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska.

Dodatek za trudne warunki pracy

§10

Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje:

- za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim - 30% wynagrodzenia w przeliczeniu na etat zatrudnionego nauczyciela,

- za prowadzenie nauczania indywidualnego dziecka zakwalifikowanego do nauczania specjalnego -10% - 20% wynagrodzenia w przeliczeniu na etat zatrudnionego nauczyciela

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne

§11

1. Wysokość stawki wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową oblicza się, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającą z tabeli przez miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, przez 4,16- z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony w ust. 1 , o ile w czasie realizacji tego zastępstwa były zajęcia zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych przysługuje za godziny faktycznie przepracowane. Wynagrodzenie przysługuje również gdy nauczyciel nie mógł zrealizować   godzin   z   przyczyn   leżących   po   stronie   zakładu   pracy. Wynagrodzenie nie przysługuje za dni ustawowo wolne. Za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3. KN

§ 12

1. Okresy rozliczeniowe godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw ustala dyrektor szkoły ze skarbnikiem gminy do dnia 20 każdego miesiąca.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych wypłaca się z dołu.
3. Za prawidłowości związane z realizacją godzin oraz ich rozliczaniem odpowiada dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły w pierwszej kolejności przydziela zastępstwa doraźne nauczycielowi zatrudnionemu w świetlicy lub bibliotece a następnie mającym wolne godziny.

§13

Nauczyciele, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze ,a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje im odrębne wynagrodzenie jak za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela.

Wysługa lat
§14

Nauczycielowi   przysługuje dodatek za  wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacony w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy przy czym dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie
1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we   wszystkich zakładach pracy   oraz   inne   udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2. Nauczycielowi pozostającemu  jednocześnie w więcej niż w jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w   innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.
3. Nauczycielowi pozostającemu   w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela  wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatków za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy o których mowa w ust. 1

Nagrody
§15

1-Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową zgodnie z art. 47 ust, 1 Karty Nauczyciela na zasadach ustalonych przez właściwego ministra.
2. Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach   i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 grudnia1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym / Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998r. , Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999r. Nr 72, póz. 802 i nr 110, poz. 1255/
3. Nagrody dla  nauczycieli przyznaje się ze specjalnego funduszu nagród za  osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:
a/- budżet na nagrody tworzy się w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych oraz 4,5% kwoty rocznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli
b/- organ prowadzący szkoły   ustala   kryteria i tryb przyznawania dla nauczycieli , uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji zadań statutowych  szkoły,  oceny pracy. Nagroda może być przydzielona nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.
c/ - specjalny fundusz  nagród w rocznym planie nagradzania przeznacza  się  do podziału ;
- 70% funduszu na nagrody dyrektora
- 30% funduszu na nagrody organu prowadzącego
d/ - wzór wniosku o przyznanie nagrody wójta gminy / dyrektora szkoły za zajęcia dydaktyczno - wychowawcze stanowi załącznik do regulaminu.
4. Nagrody o których mowa  w pkt. 3 ,  są przyznawane  z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektor lub Wójt gminy może przyznać nagrodę nauczycielowi w innym czasie.

Dodatek mieszkaniowy
§16

1. Nauczycielowi aktualnie zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, w wysokości 0,30 zł - 0,50 zł.

§17

Regulamin wynagrodzeń nauczycieli uchwala Rada Gminy w Janowie po uzgodnieniu ze związkami działającymi w oświacie.

§18

Zmian w regulaminie dokonuje Rada Gminy w Janowie po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

§19

Dyrektorzy szkół są zobowiązani do zapoznania nauczycieli z tekstem niniejszego regulaminu.

§20

Regulamin wynagradzania uzgodniono w dniu 15 lutego 2005 roku ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Oddział w Janowie. Art. 30 pkt. 6 a KM.

§21

Tracą moc uchwały:
Nr 152/XXV/2000 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Nr 168/XXVII/2000 r. Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 152/XXV/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 września 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli...
Nr 218/XXXIII/2001 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 września 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 152/XXV/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 września 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli...
Nr 31/VII/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 152/XXV/2000 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 września 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli...

§22

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§23

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/