główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 182/XXXII/2004 w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała Nr 182/XXXII/2005
Rady Gminy w Janowie
z dnia 17 marca 2005 roku.

 

w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art- 40 ust l art- 41 ust. l i art 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j- z 200Ir. Dz. U. Nr 142, póz. 1591
z późń zm.) oraz art. 12 ust- 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj- z 2002r. Dz. U. Nr 147, póz. 1231

ze zm.)


Rada Gminy w Janowie uchwala:

 

§1

 

 

l Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
i poza miejscem sprzedaży nie może być prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie
następujących obiektów: przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, placówek
oświatowe - wychowawczych, i kulturalnych, gminnych placów zabaw, kultu
religijnego, cmentarzy.

2. Przez „bezpośrednie sąsiedztwo" rozumie się takie usytuowanie wymienionych
miejsc, które nie zakłócą normalnego funkcjonowania wskazanych obiektów.

 

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§3

 

Traci moc uchwała Nr 172/XXIX/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.

 

§4

 

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr 182/XXXII/2005 z dnia 17 marca 2005 roku
w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania
na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Poprzednia uchwała wprowadzała zakaz sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się
w odległości mniejszej niż lOOm od wyraźnie wymienionych budynków (§ l pkt l) i 2)
uchwały Rady Gminy w Janowie nr 135/XXX/93 z dnia 19 lipca 1993r).

Jak wykazała praktyka, tak ścisłe uregulowanie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych, uniemożliwiające indywidualne rozpatrywanie składanych
wniosków, nie jest konieczne dla zapewnienia celów ustawy, o których mowa w art. l ust l.

Mając na uwadze, iż liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odpowiada liczbie
punktów sprzedaży napojów alkoholowych określonej zgodnie z art. 12 ust l w/w ustawy,
nowe wnioski mogą dotyczyć wyłącznie zezwoleń na sprzedaż piwa. Zdaniem projektodawcy
uchwały zezwolenie na prowadzenie sprzedaży piwa w nowych placówkach usytuowanych
w taki sposób, aby nie zakłócały normalnego funkcjonowania obiektów, jest wystarczającym
środkiem do zapewnienia przestrzegania porządku publicznego w pobliżu miejsc sprzedaży.
Należy także mieć na uwadze obligatoryjne cofnięcie zezwolenia w przypadkach, o których
mowa w art. 18 ust 10 pkt 2) w/w ustawy, tj. w sytuacji

 

„powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży
lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą
napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie
powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego".

 

Działania profilaktyczne prowadzone w szczególności poprzez działania kulturalne oraz
istniejące kluby i stowarzyszenia sportowe umożliwiają odpowiednie kształtowanie polityki
społecznej w gminie - kierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży,
a w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, oraz działalność wychowawczą i informacyjną.

Proponowana uchwała nie jest sprzeczna z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży,
podawania i spożywania napojów alkoholowych określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu
w dniu 16 grudnia 2004r przeważającą większością głosów zaakceptowała projekt zmiany
zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

Zgodnie z przepisami w/c ustawy, każdy wniosek opiniuje gminna komisja rozwiązywania
problemów alkoholowych. W razie wątpliwości, co do zgodności lokalizacji punktu
sprzedaży z uchwałą Rady Gminy oraz możliwości zakłócania normalnego funkcjonowania
obiektów, które miałyby znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktów sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych, Gminna Komisja zwróci się z prośbą do dyrektorów,
czy kierowników tych obiektów o wydanie stosownej opinii. Opinia ta będzie wiążąca do
podjęcia decyzji przez Gminną Komisję

 

Wójt Gminy Janów

/Adam Markowski/