Uchwała Nr 181XXXI/2004 w sprawie: uznania alei za pomnik przyrody

UCHWAŁA NR 181/XXXI/2005
Rady Gminy Janów
z dnia 8 lutego
2005 roku

w sprawie uznania alei za pomnik przyrody.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn.
zmianami) oraz art. 40, 44 i 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2004r. Nr 92, póz. 880 z póżn. zmianami),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

Uznać za pomnik przyrody aleję składającą się z 10 dębów szypułkowych (Quercus robur) o
obwodzie w pierśnicy: rząd lewy z płn. na płd.- 247 cm, 212 cm, 236 cm, 274 cm, 265 cm,
232 cm oraz rząd prawy z płn. na płd.- 220 cm, 260 cm, 260 cm, 283 cm, rosnące na działce
nr. 556/1 w miejscowości Ponik (przy gajówce Sygontka), obręb 115. Obszar i położenie
pomnika określają mapy stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Nadać pomnikowej alei dębów szypułkowych następującą nazwę: „Dęby nad Wiercicą"

§3

Celem ochrony jest: zachowanie ze względów przyrodniczych, historyczno-pamiątkowych,
naukowych, dydaktycznych, kulturowych drzewa o szczególnym znaczeniu dla krajobrazu.

§4

Ustalić, że wymieniona w § l aleja - pomnik przyrody, podlega szczególnej ochronie
prawnej, polegającej na zakazie:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo
budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych,
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

§5

Wykonanie uchwały i nadzór nad pomnikiem powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/